S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

Els projectes d'intervenció impulsats per entitats d'acció social poden optar a una subvenció d'1 milió d'euros

Amb la publicació, este dimarts, de la convocatòria en el BOP, s'obri el període de presentació de sol·licituds

• Cada subvenció pot arribar als 14.000 euros

25/04/2023

El Butlletí Oficial de la Província de València, BOP, publica este dimarts la convocatòria de subvencions a entitats per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València 2023. L'anunci establix el règim jurídic per a la concessió de subvencions dirigides a finançar projectes d'interés social i intervenció comunitària presentats per entitats sense ànim de lucre, que impulsen la cooperació entre la iniciativa social i l'administració local en l'àmbit dels servicis socials. L'objectiu, tal com s'assenyala en les bases, és optimitzar els recursos existents, coordinar i complementar les actuacions municipals que es desenvolupen des de la Regidoria de Servicis Socials.
 

El pressupost destinat a estes subvencions ascendix a un milió d'euros (1.000.000 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària dels exercicis de 2023 i 2025. L'import de la subvenció no superarà, en cap cas, el 80 per cent del pressupost total del projecte presentat, per la qual cosa la resta de la quantia haurà de cobrir-se amb aportacions de la pròpia entitat beneficiària, o d'altres possibles finançaments. A més, la subvenció municipal no superarà, en cap cas l'import de 14.000 euros per entitat.

Després de la publicació de la convocatòria hui en el BOP, demà dimecres s'obrirà el termini de presentació de sol·licituds que s'estendrà durant 20 dies hàbils, tal com s'assenyala en les bases. En estes s'exposa, a més, la finalitat de la iniciativa, que és “la realització de projectes amb un marcat caràcter comunitari, col·laboratiu, des d'un criteri bàsic de participació publicoprivat”. Els projectes que opten a subvenció hauran d'anar destinats a atendre la problemàtica personal i social de persones afectades per la desigualtat, la marginació i l'exclusió social en el municipi de València, per tal de millorar les condicions de vida de persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.

Podran acollir-se a estes ajudes aquelles entitats d'interés social, sense ànim de lucre i amb implantació municipal, l'àmbit d'actuació de les quals siga l'acció social i l'atenció a situacions desfavorables. Els projectes subvencionats podran desenvolupar-se en l'àrea del municipi de València o en una àrea de fins a dos centres municipals de Servicis Socials (CMSS). Les entitats podran optar per una d'estes dos opcions, i presentar un únic projecte a la convocatòria.

Diferents àmbits d'intervenció

Els projectes presentats contemplaran algun dels següents àmbits d'intervenció, independentment del perfil o col·lectiu sobre el qual s'actue: organització i dinàmica familiar, habitatge, econòmic, desenvolupament personal i competències bàsiques, participació comunitària i integració, sanitari, laboral, o igualtat, entre altres. El període d'execució dels projectes tindrà una duració de 12 mesos, i les entitats beneficiàries hauran de començar les activitats l'1 de desembre de 2023 i finalitzar el 30 de novembre de 2024. Si no s'inicia l'execució del projecte en el termini assenyalat, les entitats subvencionades estaran obligades a reintegrar els fons percebuts.

Quant a les exigències que es preveuen per a les agrupacions sol·licitants, hauran de ser entitats d'interés social, sense ànim de lucre i amb implantació municipal, l'àmbit d'actuació de la qual siga l'acció social i l'atenció a situacions desfavorables a través de la intervenció en els àmbits que es descriuen en la convocatòria. A més, hauran d'estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre Nacional d'Associacions, Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana o qualsevol altre registre públic vinculat amb l'acció social o Servicis Socials, amb anterioritat, almenys d'un any, a la data de publicació en el BOP de l'extracte de la convocatòria.

També se'ls exigix que la seua finalitat prioritària siga la realització d'activitats i programes orientats a l'atenció social de persones i grups vulnerables i desfavorits, i que estè palesat en els seus estatuts. A més, hauran de disposar de la figura de representant legal i d'una seu o delegació permanent en el municipi de València, amb estructura organitzativa suficient per a garantir el desenvolupament del programa per al qual se sol·licita la subvenció. Finalment, hauran d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva. El 75% de la quantia s'abonarà amb caràcter previ a la justificació, amb càrrec al pressupost 2023, mentre que el 25% restant se satisfarà l'any 2025, una vegada aprovada la justificació de la subvenció, que haurà de presentar-se en un termini màxim de 2 mesos a partir de la finalització del projecte. Les justificacions hauran de presentar-se per mitjans telemàtics a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament de València (seu electrònica).