S'està cercant, espereu....

Compte General - València

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compte General de la Corporació del exercici 2022 (pdf 49 kb)

Compte anual consolidat de l'Ajuntament de València 2022

Compte anual consolidat de l'Ajuntament de València 2022 (pdf 1.6 Mb)

Compte Anual del Ajuntament de València 2022

Memoria del Ajuntament 2022 (pdf 19 Mb)

Annex 1.1. Liquidació Pressupost de Gastos (pdf 6,9 Mb)Annex 1.2. Liquidació Pressupost d'Ingressos (pdf 2,7 Mb) Annex 1.2. Liquidació Pressupost de Gastos (bolsas de vinculación) (pdf 2,7 Mb) Annex 2. Organigram (pdf 397 kb)Annex 3. Gestió indirecta dels serveis públics (pdf 949 kb) Annex 4.1 Balanç de Comprovació (sense incloure regularització fi d'exercici) (pdf 1,6 Mb) Annex 4.2 Balanç de Comprovació (sense incloure tancament de comptabilitat) (pdf 1,6 Mb) Annex 4.3 Balanç de Comprovació (incloent regularització fi d'exercici) (pdf 1,6 Mb) Annex 5. Béns destinats a l'us general (pdf 13,7 Mb) Annex 6. Passius financers (pdf 372 kb) Annex 7.1. Subvencions Reb. Actius corrents i gastos (pdf 670 kb) Annex 7.2. Subv. Reb. Inmov. No financer (pdf 1,1 Mb) Annex 7.3. Transferències y subvencions concedides (pdf 398 kb) Annex 8. Contratació administrativa. Procediments d'adjudicació (pdf 725 kb) Annex 9. Modificacions de crèdit (pdf 8,2 Mb) Annex 10. Remanents de crèdit (pdf 4,6 Mb) Annex 11. Drets anul·lats (P.corrent) (pdf 293 kb) Annex 12. Drets cancel·lats (P.corrent) (pdf 35 kb) Annex 13. Recaptació neta (pdf 524 kb) Annex 14.1 Devolucions d'ingressos (pdf 77 kb) Annex 14.2 Devolucions d'ingressos (posic. presupuestària) (pdf 373 kb) Annex 15.1 Compromisos d'ingrés (articles) (pdf 39 kb) Annex 15.2 Compromisos d'ingrés (posic. presupuestària) (pdf 263 kb) Annex 16.1 Obligacions pressupostos tancats (articles) (pdf 265 kb) Annex 16.2 Obligacions pressupostos tancats (posic. presupuestària) (pdf 1,3 Mb) Annex 16.3 Obligacions pressupostos tancats (resum anys) (pdf 42 kb) Annex 17.1 Drets pendents de cobrament totals (articles) (pdf 1,0 Mb) Annex 17.2 Drets pendents de cobrament totals (posic. presupuestària) (pdf 4,1 Mb) Annex 17.3 Drets pendents de cobramente totals (resum anys) (pdf 59 kb) Annex 18.1 Drets anul·lats (P.tancats) (articles) (pdf 691 kb) Annex 18.2 Drets anul·lats (posic. presupuestària) (pdf 2,6 Mb) Annex 18.3 Drets anul·lats (resum anys) (pdf 37 kb) Annex 19.1 Drets cancel·lats (articles) (pdf 947 kb) Annex 19.2 Drets cancel·lats (posic.presupuestària) (pdf 3,7 Mb) Annex 19.3 Drets cancel·lats (resum anys) (pdf 50 kb) Annex 20.1 Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors (article) (pdf 113 kb) Annex 20.2 Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors (posic. presupuestària) (pdf 1,1 Mb) Annex 21. Resum execució projectes de gasto (pdf 3,2 Mb) Annex 22. Anualitats pendents projectes de gasto (pdf 1,8 Mb) Annex 23. Gastos amb financiaciament afectat (pdf 3,5 Mb)

Annex 24. Creditors per operacions devengades (1) (pdf 2,7 Mb)

Annex 24. Creditors per operacions devengades (2) (pdf 2,7 Mb)

Annex 24. Creditors per operacions devengades (3) (pdf 2,4 Mb)

Annex 24. Creditors per operacions devengades (complet) (pdf 39,7 Mb)

Annex 25. Resum del cost per elements de les activitats (pdf 4,9 Mb)

Compte Anual 2022 dels Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2022 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardinería i Paisatge Patronat Universitat Popular

Mostra de València i Iniciatives AudiovisualsComptes anuals 2022 de las Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Comptes anuals i auditoriesComptes anuals 2022 de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals i auditories EMT. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories


Comptes anuals 2022 de les Fundacions

Fundació C.V. València Clima i Energia. Comptes anuals Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals i auditories Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació. Comptes anuals i auditoriesFundació Visit València. Comptes anuals i auditories

Fundació C.M València Alimentació Sostenible. Comptes anuals i auditories

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2018 (pdf 45 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2018

Memòria de l'Ajuntament 2018 (pdf 2741 Kb) Annex 1.1. Liquidació Pressupost (pdf 497 kb) Annex 1.2. Liquidació Pressupost (pdf 296 kb) Annex 2. Béns destinats a l'ús general (pdf 875 Kb) Annex 3. Passius financers (pdf 220 kb) Annex 4.1 Subvenció Rec actius corrents i gastos (pdf 241 kb) Annex 4.2. Subv. Rec. Inmov no financer i AEV (pdf 211 kb) Annex 4.3. Transferències i subvencions concedides (pdf 232 kb) Annex 5. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació (pdf 1370 Kb) Annex 6. Modificacions de crèdit (pdf 461 kb) Annex 7. Remanents de crèdit (pdf 257 kb) Annex 8. Acreidors por operacions pendents d'aplicar a presupost (pdf 273 kb) Annex 9. Drets anul·lats (pdf 187 kb) Annex 10. Drets cancel·lats. (pdf 174 kb) Annex 11. Recaudació neta (pdf 199 kb) Annex 12. Devolucions d'ingressos (pdf 187 kb) Annex 13. Compromisos d'ingrés (pdf 184 kb) Annex 14. Obligacions pressupostos tancats. (pdf 236 kb) Annex 15. Drets pendents de cobrament totals.(pdf 372 kb) Annex 16. Drets anul·lats (pdf 234 kb) Annex 17. Drets cancel·lats (pdf 244 kb) Annex 18.1. Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors. (pdf 188 kb) Annex 18.2. Compromisos de ingrés amb càrrec a ex. posteriors. (pdf 308 kb) Annex 19. Resum execució projectes de gasto. (pdf 5789 kb) Annex 20. Anualitats pendents projectes de gasto. (pdf 198 kb) Annex 21. Gastos amb finançament afectat. (pdf 8919 kb) Annex 22. Resum del cost per elements de les activitats. (pdf 624 kb)

Compte Anual 2018 dels Organisme Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2018 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Patronat Universitat Popular

Compte anual de les Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Comptes anuals i auditories E.P.E. Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals

Comptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals i auditories EMT. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories

Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Comptes anuals Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals i auditories Fundació Pacte per a l'Ocupació. Comptes anuals i auditories Fundació Policia Local. Comptes anuals Fundació Turisme València. Comptes anuals i auditories