Campañas Municipales | Ayuntamiento de Valencia - València

Diumenge

02

Octubre

Cerca avançada

Tornar

Alienació d'immobles de propietat municipal mitjançant subhasta pública

Alienació d'immobles de propietat municipal i naturalesa jurídica patrimonial, dividits en 10 lots, a adjudicar mitjançant pública subhasta

S'ha aprovat la convocatòria d'una subhasta per a alienar una sèrie d'immobles de propietat municipal que es troben actualment desocupats i no estan afectes en cap fi específica. La subhasta es divideix en deu lots: set places d'aparcament i tres habitatges.

La subhasta és pública i a l'alça respecte dels tipus de licitació especificats per a cada lot en el plec de condicions. Respecte a les places d'aparcament podran presentar-se proposicions a diversos lots, però únicament es podrà resultar adjudicatari d'una plaça d'aparcament en cadascun dels edificis.

Si resultara deserta la primera subhasta s'efectuarà una segona, en la qual es reduirà el preu de licitació en un 15%.

Aquest procediment es publicarà en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de València, allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, l'adreça del qual és www.contrataciondelestado.es . El termini de presentació començarà endemà al de la publicació de l'anunci en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (el que s'anunciarà en la web municipal) i serà de VINT DIES NATURALS des d'aqueixa data.
 

(06/05/2022) S'ha publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic l'anunci de convocatòria de la subhasta per a l'alienació d'immobles de propietat municipal i naturalesa jurídica patrimonial, dividits en 10 lots.

(06/05/2022) Anunci de licitació (pdf 85 kb).(06/05/2022) Accés directe a la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per a la seua cerca en la Plataforma en l'apartat "Expedient" cal buscar pel núm.: 05310/2019/81 NOCO.

(04/05/2022) Plec de condicions (pdf 204 kb).

Dades de la campanya:

Publicació oficial: 6 de maig de 2022.

Termini fins a: 26 de maig a les 14.00 hores (segons clàusula 9.2 del plec de condicions).

Lloc de presentació: En el Servici de Contractació de l'Ajuntament de València, en la segona planta de l'edifici consistorial (accés per la C/ Arquebisbe Mayoral), en horari de 09.00 a 14.00 hores. En un únic sobre que incloga la documentació detallada en el plec (veure clàusula 9.3 del plec de condicions).

Pot trobar este document en: