S'està cercant, espereu....

2021-01-20 - València

Vés enrere 2021-01-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
20-01-2021
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 20 DE ENERO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 16 de desembre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Incloure en els acords Plenaris de dates 8 de juliol de 2015 i 18 de juliol de 2019, pels quals s'aproven el Règim de dedicació, retribucions i assistències dels càrrecs electes l'aplicació del Règim de permisos per vacances dels càrrecs electes conforme al que disposa l'article 39 del vigent acord laboral i l'article que corresponga en futurs acords laborals per al personal funcionari.
Expediente: E-01101-2019-003161-00 - Aprovat
SERVICI DE PATRIMONI.-
0003 - Proposa donar compte, a l' Ajuntament Ple, de l'acord aprovat per la Junta de Govern Local el dia 29 de desembre de 2020, relatiu a la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2019.
Expediente: E-05303-2020-000001-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0004 - Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosalbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Mesures seguretat servei Policia Local i Bombers".
Expediente: O-89VOX-2021-000001-00 - Rebutjat
0005 - Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosalbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Teletreball".
Expediente: O-89VOX-2021-000001-00 - Rebutjat
0006 - Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosalbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Nomenament interí de 140 agents de policia local a fi d'incrementar la plantilla".
Expediente: O-89VOX-2021-000001-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Moció subscrita per la Sra. Mª José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Implantació del sistema de gravació de les Comissions Informatives i altres sessions rellevants".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Rebutjat
0008 - Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Aprovació d'un acord puntual, temporal i concret, en el marc de les negociacions del nou conveni, perquè les prestacions socials s'abonen als empleats municipals en el mes següent a la presentació de la sol·licitud, sensibles amb la situació Covid-19 que tots estem patint".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Sobre la mesa
0009 - Moció subscrita pel Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Implantació de servei telemàtic d'atenció ciutadana".
Expediente: O-89CIU-2021-000020-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0010 - Pregunta subscrita pel Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Test detecció de coronavirus SARS-CoV-2 a realitzar al personal de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000002-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita pel Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "El personal contagiat o en quarantena".
Expediente: O-89CIU-2021-000002-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita pel Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "la creació d'una Comissió Informativa".
Expediente: O-89CIU-2021-000002-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita pel Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans sobre "compensació per al personal essencial".
Expediente: O-89CIU-2021-000002-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita pel Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "personal per a la unitat sanitària de bombers".
Expediente: O-89CIU-2021-000001-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita pel Sr. Narciso Estellés Escorihuelas, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "compra de trapes d'arquetes d'enllumenat".
Expediente: O-89CIU-2021-000001-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita pel Sr. Narciso Etellés Escorihuela, de Grup Municipal Ciutadans, sobre "les proves PCR i els casos Covid-19 en la plantilla de la Policia Local i el Cos de Bombers".
Expediente: O-89CIU-2021-000001-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita pel Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "material de protecció anti Covid-19 per a la plantilla de la Policia Local de València i la plantilla del Cos de Bombers".
Expediente: O-89CIU-2021-000001-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita pel Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadas, sobre "els pagaments de serveis extraordinaris a la Policia Local i Bombers i altres assumptes de retribució pendents".
Expediente: O-89CIU-2021-000001-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita pel Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "els treballadors sanitaris que presten serveis al Cos de Bombers".
Expediente: O-89CIU-2021-000001-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosalvez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Plantilla ocupada del Servei de Comerç i Proveïment".
Expediente: O-89VOX-2021-000001-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosalvez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Procediment de selecció del servei d'Escorta de l'Alcalde i retribució total anual".
Expediente: O-89VOX-2021-000001-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosalvez Payá, del Grup Munipal Vox, sobre "Vehicles municipals utilitzats per l'Alcalde i els seus escortes l'any 2020 i dispositius telefònics".
Expediente: O-89VOX-2021-000001-00 - Contestada
0023 - Preguna subscrita pel Sr. José Vicente Gosalvez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Futures incorporacions d'agents de policia local mitjançant nomenament interí o en comissió de servei".
Expediente: O-89VOX-2021-000001-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Plantilla ocupada del departament de bombers, prevenció, intervenció en emergències i protecció civil".
Expediente: O-89VOX-2021-000001-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosalvez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Personal de baixa en el Servei de Benestar Social i integració".
Expediente: O-89VOX-2021-000001-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per la Sra. Mª José Ferrer San Segundo, del Grupo Municipal Popular, sobre "Comparativa preus il·luminació nadalenca el mateix any 2020".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita per la Sra. Mª José Ferrer San Segundo, del Grup Municipa Popular, sobre "Indemnitzacions per Responsabilitat Civil Patrimonial".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per la Sra. Mª José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Delegació Procediment Sancionador en assumpte El Micalet".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Personal de baixa temporal a data 15 de gener de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Romanent capítol I del 2020 i import total de les obligacions reconegudes del Capítol de personal pressupost municipal del 2020".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Empleats municipals positius de COVID-19 i en cuarentena preventiva".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Estudi i redacció de un projecte bàsic de reforma, disseny i decoració a través del servici d'arquitectura i servicis centrals tècnics".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Parte al segur i valoració econòmica dels danys causats per un raig en la Casa Consistorial el divendres 27 de novembre".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Requeriments realitzats a l'empresa contratista a tenor dels escrits presentats sobre incumpliments del plec de condicions per els treballadors de la neteja de col.legis".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Relació places vacants amb dotació económica en el Cap. I del pressupost municipal 2021 i que estàn en tràmite o està previst que seràn ocupades en este trimestre".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Nombre de personal funcionari interi, millorat d'ocupació i laboral indefinit no fix del total de la plantilla ocupada".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Calendarització processos selectius ofertes d'ocupació pública 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Costos nómines mesos de setembre, octubre i desembre de 2020".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Nombre de jefatures en la plantilla ocupada a data 15 de gener de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Plantilla ocupada referenciada en la Relació de Llocs de Treball a 15 de gener de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Despeses del 2020 abonats o en tràmit amb càrrec al Capítol I del 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Mª José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Contracte il·luminació nadalenca 2020".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Mª José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Contracte il·luminació nadalenca 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Contestada
0043 - PRECS I PREGUNTES.-
0044 - Moció subscrita per la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre "Presentació expressions d'interés per a la implantació del 5G i desplegament de la banda ampla a la ciutat i pobles de València".
Expediente: O-89POP-2021-000001-00 - Rebutjada l'urgència