S'està cercant, espereu....

2021-01-25 - València

Vés enrere 2021-01-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
25-01-2021
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
25 01 2021 COMISSIÓ HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, de 25 de gener de 2021, als membres que ho sol.liciten.
Expediente: E-56191-2021-000001-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 18 de desembre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada del Decret, del TSJ, que declara acabat el procediment del recurs P. O. 3/208/2020, interposat per Julia Climent Monzó i uns altres contra desestimació de la reclamació presentada pel Grup Municipal Popular contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'I.A.E.
Expediente: E-00501-2020-000357-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada del Decret, del TSJ, que declara acabat el procediment del recurs P. O. 3/210/2020 interposat per la Sra. Julia Climent Monzó i uns altres contra desestimació de la reclamació presentada pel Grup Municipal Popular contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'IBI.
Expediente: E-00501-2020-000356-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu P. O. 3/297/2020 interposat per CSP IBERIAN VALÈNCIA TERMINAL SAU contra aprovació definitiva de la modificació de determinats preceptes de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns immobles per a l'Exercici 2020.
Expediente: E-00501-2020-000368-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del Jutjat contenciós administratiu núm. 9, desestimatòria del recurs P. O. 472/2017 interposat per ECYSER MEDITERRANEO S.L.U. contra l'acord plenari que va declarar la caducitat i va resoldre l'adjudicació del PAI Castellar-Benicàssim i va procedir a la confiscació de la garantia; tenint en compte que el TSJ ha desestimat l'apel·lació i el Suprem ha inadmés la cassació, amb imposició de costes en les tres instàncies a la recurrent.
Expediente: E-00501-2020-000351-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada del Decret, del TSJ, que declara acabat el recurs contenciós administratiu P. O. 3/184/2020 interposat per Grup Municipal Ciutadans en l'ajuntament de València, contra desestimació de la reclamació presentada pel Grup Municipal Popular contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Serveis de Clavegueram, Col·lectors i Estacions de Bombament.
Expediente: E-00501-2020-000371-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada del Decret, del TSJ, que declara acabat el recurs contenciós administratiu P. O. 3/209/2020 interposat per la Sra. Mª José Catalá Verdet i uns altres contra desestimació reclamació presentada pel Grup Municipal Popular contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa pels Serveis de Clavegueram, Col·lectors i Estacions de Bombament.
Expediente: E-00501-2020-000372-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del Tribunal Suprem, que estima el recurs de cassació interposat per aquest Ajuntament de València contra Sentència, del TSJ, i desestima el recurs contenciós administratiu P. O. 3/283/2018 interposat per Red Eléctrica de España SAU contra ordre de publicació de l'acord provisional elevat a definitiu de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
Expediente: E-00501-2020-000370-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del Tribunal Suprem, que estima el recurs de cassació interposat per aquest Ajuntament de València contra Sentència, del TSJ, i desestima el recurs contenciós administratiu P. O. 3/282/2018 interposat per NEDGIA CEGAS S.A. contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
Expediente: E-00501-2021-000038-00 - Quedar assabentat
0011 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Donar compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 4t trimestre de 2020.
Expediente: E-05501-2020-000034-00 - Quedar assabentat
0012 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 1a Relació d'Expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2021.
Expediente: E-05501-2021-000002-00 - Aprovat
0013 - SERVICI FINANCER.- Aprovació de la correcció de l'error material de l'Acord plenari de 23/12/2020 relatiu a l'operació de leasing a formalitzar per la E.M.T. amb l'entitat de crèdit Cajamar.
Expediente: E-05201-2020-000026-00 - Aprovat
0014 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa resoldre les reclamacións presentades i aprovar definitivament el Reglament orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2020-000052-00 - Aprovat
0015 - OF. GTE-AE.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2021-000003-00 - Aprovat
0016 - OF. GTE-AE.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2020-000014-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Ratificar els acords del Consell d'Administració de EMIVASA, adoptats en la sessió celebrada el 10 de novembre de 2020 i, en conseqüència, mantindre la quantia de les tarifes establides en l'Annex de la vigent Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici municipal d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes.
Expediente: E-02701-2020-000528-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Aprovar el Pla d'Inversions en la Xarxa de Distribució d'Aigua Potable per a l'exercici 2021 i quedar assabentat de l'Acord de l'Assemblea de l'EMSHI relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2021-2025.
Expediente: E-02701-2020-000265-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0019 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la liquidació de l'IVA 2017.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre suspensió de la Taxa de Taules i Cadires per a tot el 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre presentació d'expressions d'interés per a la implantació del 5G i desplegament de la banda ampla en la ciutat i els Pobles de València.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Rebutjat
0022 - Moció que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre solucions innovadores per al sector de l'hoteleria i oci nocturn.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0023 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica (IVTM).
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la liquidació corresponent a l'IVA 2018.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre Inversions Territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la Taxa de Clavegueram.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la Taxa per ocupació del domini públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre bonificacions de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre finançament per la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Ordenança reguladora d'habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Conveni subscrit entre Visit València i Turisme Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el sector hosteler a València.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0035 - Preguntas que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el plà d'ocupació.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el pacte per l'ocupació a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0037 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'estat del projecte ""La Harinera"".
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0038 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre projectes propis de ""Las Naves"".
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el pla de gestió de la palla de l'arroç.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre tancament de camí agrícola.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre posada en funcionament del pou de reg per a uso agrícola en Font d'En Corts.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre contractes menors.
Expediente: O-89CIU-2021-000013-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les transferències de capital de Comunitats Autònomes.
Expediente: O-89CIU-2021-000013-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la liquidació de l'IVA 2018.
Expediente: O-89CIU-2021-000013-00 - Contestada
0045 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el Fons Social Extraordinari.
Expediente: O-89CIU-2021-000013-00 - Contestada
0046 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el pagament voluntari d'impostos.
Expediente: O-89CIU-2021-000013-00 - Contestada
0047 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre canvis de codificació al pressupost 2021 respecte a l'exercici anterior.
Expediente: O-89CIU-2021-000013-00 - Contestada
0048 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorializadas en barris i districtes de la ciutat de València en el 2019 i 2020.
Expediente: O-89CIU-2021-000013-00 - Contestada
0048 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0049 - TRESORER.- Informe 4t trimestre de 2020 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2021-000001-00 - Quedar assabentat
0050 - OF. GTE-AE.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E-H4969-2021-000002-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Sol·licitud de subvenció a IVACE per a projecte de millora, modernització i dotació de servicis del polígon de Mercavalencia.
Expediente: E-02901-2021-000083-00 - Aprovat
0052 - Moció urgent que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre reducció de l'IVA als servicis de perruqueria.
Rebutjat