S'està cercant, espereu....

2021-03-22 - València

Vés enrere 2021-03-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
22-03-2021
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
22 03 2021 COMISSIÓ HISENDA MARÇ 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Autoritzar la participació a distància en la sessió de la comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació de 22 de març del 2021, als membres que ho sol·liciten.
Expediente: E-56191-2021-000003-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 22 de febrer de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - JURAT TRIBUTARI.- Donar compte al Ple de la Corporació de la Memòria del Jurat Tributari corresponent a l'any 2020.
Expediente: E-00408-2021-000061-00 - Quedar assabentat
0004 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte de l'informe de l'Interventor General municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto, per la liquidació dels pressupostos consolidats de 2020.
Expediente: E-00407-2021-000002-00 - Quedar assabentat
0005 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENCIÓ GENERAL.- Donar compte de l'informe anual de l'Interventor General Municipal de les resolucions adoptades pel President de la Corporació Municipal contràries a les objeccions formulades, informes d'omissió del tràmit de fiscalització prèvia i resum de les principals anomalies en matèria d'ingressos, durant l'exercici 2020.
Expediente: E-00409-2021-000004-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI.- 3a Relació d'Expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2021.
Expediente: E-05501-2021-000011-00 - Aprovat amb esmenes
0007 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA PER A PROJECTES EUROPEUS.- Aprovar l'adhesió del municipi de València a la Xarxa de municipis europeus EUROCITIES
Expediente: E-00212-2021-000005-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0008 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la modificació del Pla Estratègic Subvencions 2020-2022.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Rebutjat
0009 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el deute Consorci València 2007.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Rebutjat
0010 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la posada en marxa de l'Observatori de l'Oci i el Turisme a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Rebutjat
0011 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el destí del Romanent de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre donar compte en cada sessió del Ple de la selecció de projectes, seguiment i control dels fons Next Generation EU.
Expediente: O-89CIU-2021-000084-00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre accions promogudes en compliment d'acords de Mocions sobre la Setmana Santa Marinera des de l'àrea de Turisme.
Expediente: O-89CIU-2021-000092-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre informació de contractes de Compliance Penal i millores de sistemes de control y pagaments per al Sector Públic Local.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre informació de la Mesa Tècnica d'Harmonització i Homologació de l'Administració Perifèrica Local de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Pacte d'Estat contra la violència de gènere per a l'exercici 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la inversió territorialitzada.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la liquidació corresponent a l'IVA –mes desembre 2017-.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre financiació de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre Romanent de Tresoreria 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre execució del Fons EDUSI
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre subvencions de promoció turística.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la liquidació Pressupost 2020 en relació a turisme.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre fons europeus.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la promoció de València com a destí sostenible.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre "l'Any Jubilar del Sant Calze".
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre contracte menor de fotografia per a la promoció del xicotet comerç en Nadal.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre carros de compra en el mercat de Russafa.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre les obres del mercat del Grau.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el disseny de la pròxima campanya 2021 de retirada de la palla de l'arròs en el Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre actuacions municipals per al manteniment de l'activitat agrària en el terme municipal de València, i sobre contractes menors.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luíu Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la convocatòria extraordinària de les entitats firmants del Conveni de constitució del Consorci del Consell de l'Horta de València.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el banc de terres de València.
Expediente: O-89POP-2021-000033-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en els informes d'omissió de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000080-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en les contractacions de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000080-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en els contractes menors de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000080-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en les subvencions de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000080-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorializadas en barris i districtes de la ciutat de València en els primers mesos de 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000080-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Bens Immobles (IBI).
Expediente: O-89CIU-2021-000080-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la liquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 2018.
Expediente: O-89CIU-2021-000080-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el Fons Social Extraordinari.
Expediente: O-89CIU-2021-000080-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les transferències de capital de Comunitats Autònomes.
Expediente: O-89CIU-2021-000080-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els 'Bono comerç' dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000081-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els bons descomptes per al xicotet comerç, la cultura i l'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2021-000081-00 - Contestada
0045 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els plans de digitalització d'empreses.
Expediente: O-89CIU-2021-000081-00 - Contestada
0046 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els mercats ambulants.
Expediente: O-89CIU-2021-000081-00 - Contestada
0047 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup CiuTadans, sobre el programa Next Generation.
Expediente: O-89CIU-2021-000081-00 - Contestada
0048 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre l'estat execució dels projectes d'ocupació propis i cofinançats.
Expediente: O-89CIU-2021-000081-00 - Contestada
0048 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0049 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-CADASTRAL.- Conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral entre la Direcció General del Cadastre i l'Excm. Ajuntament de València.
Expediente: E-H4950-2020-000002-00 - Aprovat
0050 - SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI.- Aprovar la 3a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost Municipal 2021.
Expediente: E-05501-2021-000009-00 - Aprovat