S'està cercant, espereu....

2021-04-26 - València

Vés enrere 2021-04-26

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
26-04-2021
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
26 04 2021 COMISSIÓ HISENDA ABRIL 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 22 de març de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Donar compte de l'informe de la Secretaria General i del Ple, en relació amb la Moció aprovada en el punt número nou de l'Orde del dia de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, celebrada el 22 de febrer del 2021.
Expediente: E-56191-2021-000004-00 - Quedar assabentat
0003 - TRESORER.- Donar compte de l'informe del 1er. trimestre de 2021 sobre compliment de términis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2021-000006-00 - Quedar assabentat
0004 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENCIÓ GENERAL.- Donar compte de l'informe de l'Interventor General Municipal de rectificació d'errors materials continguts en 'Informe anual de les resolucions i acords adoptats pel President de l'Entitat Local contraris a objeccions formulades, informes d'omissió del tràmit de fiscalització prèvia i resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos en l'exercici 2020'.
Expediente: E-00409-2021-000004-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Donar compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 1er. trimestre de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000001-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 4na. Relació d''Expedients de Reconeixements Extrajudicials de Crèdits i Obligacions 2021.
Expediente: E-05501-2021-000013-00 - Aprovat
0007 - CONSELL AGRARI MUNICIPAL.- 1a Modificació pressupostària del Consell Agrari Municipal del tipus "Crèdit extraordinari" finançat amb el romanent líquid de tresoreria de 2020.
Expediente: E-70009-2021-000127-00 - Aprovat
0008 - CONSELL AGRARI MUNICIPAL.- Aprovació del Reglament per a la concessió de les distincions honorífiques de Llaurador i Llauradora Exemplars i l'Alta Distinció del Consell Agrari Municipal.
Expediente: E-70009-2020-000326-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0009 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre mesures a aplicar a les terrasses.
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Rebutjat
0010 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre suport al sector de l'oci i l'hostaleria.
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - Moció que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre la creació d'un CNAE específic per a la indumentària i moda de folklore regional.
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Moció que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre ajudes als afectats per la reurbanització de l'entorn del Mercat Central, església dels Sants Joans, Plaça de Bruges i la Llotja.
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre transparència i control sobre els projectes presentats per a accedir als fons Next Generation EU.
Expediente: O-89CIU-2021-000119-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre el Camí del Sant Grial.
Expediente: O-89CIU-2021-000119-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre inversió territorialitzada.
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Bens Immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Fons de Compensació.
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre fons europeus.
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre projectes d'ocupació.
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el projecte europeu "MatchUp".
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Palau de Congressos.
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre subvenció nominativa de turisme de congressos a UGT.
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre el mercat de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre aplicacions incorporades en la Guarderia Rural del Consell Agrari Municipal.
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre horts urbans d'autoconsum.
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el "Consell de l'Horta".
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre projectes d'agricultura: ECOTIRA.
Expediente: O-89POP-2021-000040-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19: Eix 00 Elements transversals. Mesura 7. Dades.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre subvencions nominatives.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorializadas en barris i districtes de la ciutat de València en els primers mesos de 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Bens Immobles (IBI).
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació obtinguda sobre l'Impost sobre Benes Immobles (IBI) per districtes i barris.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobr transferències de capital de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la liquidació de l'IVA 2018.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre operacions de crèdit a llarg termini destinades al finançament de l'aportació municipal al pla resistir.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0037 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la contractació d'operacions de crèdit a llarg termini destinades a finançar despeses de capital en l'exercici 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0038 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el destí del romanent líquid de tresoreria del Pressupost del 2020.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la compra publica innovadora.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina d'Inversions.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre Benchmarking europeu.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre Branding estratègic.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre espais per a emprenedoria i innovació.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre espai de disseny i test de polítiques públiques.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0045 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions a nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0046 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Resistir (Ajudes Parentesis).
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0047 - PreguntEs que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Resistir (Ajudes Parentesis) – Sectors Econòmics Tradicionals Valencians.
Expediente: O-89CIU-2021-000114-00 - Contestada
0048 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19: Eix 02. Reactivació econòmica. Línia 1. Infraestructura per a la reconstrucció. Mesura 4. Oficina Re-activa.
Expediente: O-89CIU-2021-000115-00 - Contestada
0049 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19: Eix 02. Reactivació econòmica. Línia 1. Infraestructura per a la reconstrucció. Mesura 1. Panell de seguiment econòmic i social.
Expediente: O-89CIU-2021-000115-00 - Contestada
0050 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19: Eix 02. Reactivació econòmica. Línia 4. Informació i formació. Mesura 32. Impulsar la formació per a l'ocupació.
Expediente: O-89CIU-2021-000115-00 - Contestada
0051 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19: Eix 02. Reactivació econòmica. Línia 2. Planificació i implementació de programa. Mesura 3. Estratègia territorial.
Expediente: O-89CIU-2021-000115-00 - Contestada
0052 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19: Eix 02. Reactivació econòmica. Línia 2. Planificació i implementació de programa. Mesura 12. Pla Estratègic d'Ocupació, Emprenedoria i Formació 2021-24.
Expediente: O-89CIU-2021-000115-00 - Contestada
0053 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre patrocinis de la Delegació de Turisme.
Expediente: O-89CIU-2021-000115-00 - Contestada
0054 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre participació en FITUR 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000115-00 - Contestada
0055 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els bons descomptes per al xicotet comerç, la cultura i l'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2021-000115-00 - Contestada
0056 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els plans de digitalització d'empreses.
Expediente: O-89CIU-2021-000115-00 - Contestada
0057 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre el programa "Next Generation".
Expediente: O-89CIU-2021-000115-00 - Contestada
0058 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000115-00 - Contestada
0059 - Pregunta que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la rebaixa de l'Impost sobre Bens Immobles (IBI) en la Plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2021-000115-00 - Contestada
0060 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre Fira València.
Expediente: O-89CIU-2021-000115-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0060 - DESPATX EXTRAORDINARI
0061 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Donar compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març del 2021.
Expediente: E-04302-2021-000004-00 - Quedar assabentat
0062 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Sol·licitud a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana el cofinançament amb l'Ajuntament de València del projecte de rehabilitació del mercat del Grau.
Expediente: E-02901-2016-001644-00 - Aprovat
0063 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Adopció d'acords relatius a instruccions del Pla Programa d'Harmonització i Homologació sobre massa salarial i circuit de compres-pagaments.
Expediente: O-00400-2021-000016-00 - Aprovat
0064 - REGIDORIA D'HISENDA, INFORMACIÓ I DEFENSA DE LA CIUTADANIA.- Moció sobre aprovació de l'Acord Marco Estratègic València 2030.
Expediente: E-C1904-2021-000005-00 - Aprovat