S'està cercant, espereu....

2021-05-24 - València

Vés enrere 2021-05-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
24-05-2021
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
24 05 2021 COMISSIÓ HISENDA MAIG 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 d'abril de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria –amb imposició de costes al recurrent- del recurs P. O. 300/2020 interposat per El Corte Ingles, S.A. contra la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'IAE, en el seu art. 15 relatiu al 'coeficient de situació'.
Expediente: E-00501-2021-000155-00 - Quedar assabentat
0003 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENCIÓ GENERAL.- Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General Municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2020.
Expediente: E-00409-2021-000005-00 - Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Modificar el calendari de sessions de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, del mes de juny de 2021.
Expediente: E-56191-2021-000005-00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Aprovar definitivament el Reglament Orgànic i Funcional de l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00501-2020-000160-00 - Aprovat
0006 - UNIVERSITAT POPULAR.- 1a Modificació de crèdits del Pressupost de 2021, per a transferir el superàvit de l'exercici 2020 a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-70008-2021-000048-00 - Aprovat
0007 - MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS.- 1ª Modificació pressupostària de la Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals del tipo "Crèdit extraordinari" finançat amb el romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2020.
Expediente: E-70017-2021-000021-00 - Aprovat
0008 - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.- Aprovar la 1ª Modificació de Crèdits del tipus Crèdit Extraordinari fianaciada pel Romanent Lìquid de Tresoreria de l'exercici 2020.
Expediente: E-70020-2021-000027-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0009 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre mesures per a atraure i retindre el talent a València.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Rebutjat
0010 - Moció que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre creació de subvencions a comerços afectats per obres en el centre històric.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la implementació de mesures de suport en el sector d'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2021-000166-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Moció que presentan Els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre actualització del llibre de comerços emblemàtics i reedició.
Expediente: O-89CIU-2021-000166-00 - Rebutjat
0013 - Moció que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre implementació de sistemes de cardioprotecció en els mercats extraordinaris i mercats fixos.
Expediente: O-89CIU-2021-000166-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Bens Immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Fons de Compensació.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la devolució de l'IVA de 2017.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre financiació de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Popular, sobre l'estat de l'Expedient d'Entitat Local Menor per a la pedania de Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el pla de transformació digital.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic d'Ocupació, Emprenedoria i Formació 2021-24.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre espais per a emprenedoria i innovació.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grupo Popular, sobre la recaptació relacionada amb l'hostaleria, oci nocturn i sector del joc.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'estat d'excució del Pla EDUSI.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el mapa-guia de recursos per a localitzar punts de venda d'aliments d'horta i mar.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre procediments per impagaments de la Taxa de mercats.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre obres en el mercat de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre explotacions agrícoles ecològiques en València y certificats de cultiu.
Expediente: O-89POP-2021-000048-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).
Expediente: O-89CIU-2021-000147-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
Expediente: O-89CIU-2021-000147-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades en barris i districtes de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000147-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grupo Ciutadans, sobre el Pla Resistir (Ajudes Paréntesis) – Sectors Econòmics Tradicionals Valencians.
Expediente: O-89CIU-2021-000147-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Resistir (Ajudes Paréntesis).
Expediente: O-89CIU-2021-000147-00 - Contestada
0035 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les transferències de capital de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000147-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grupo Ciutadans, sobre la recuperació dels 4 milions de l'IVA corresponent a Tabacalera.
Expediente: O-89CIU-2021-000147-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la reclamació de la recaptació de l'IVA de 2017.
Expediente: O-89CIU-2021-000147-00 - Contestada
0038 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre llistat actualitzat de subvencions nominatives de 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000147-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions a nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000147-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre obres en mercats municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000147-00 - Contestada
0041 - Pregunta que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre les accions previstes en Fitur 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000147-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els bons descomptes per al xicotet comerç, la cultura i l'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2021-000144-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els plans de digitalització d'empreses.
Expediente: O-89CIU-2021-000144-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre les terrasses de negocis d'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2021-000144-00 - Contestada
0045 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre polítiques d'ocupació de contractació directa.
Expediente: O-89CIU-2021-000144-00 - Contestada
0045 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0046 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 5a Relació d'Expedients de Reconeixements Extrajudicials de Crèdits i Obligacions 2021.
Expediente: E-05501-2021-000016-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Renúncia a la subvenció concedida per IVACE destinada al projecte de millora, modernització i dotació de servicis del polígon de Mercavalencia.
Expediente: E-02901-2021-000083-00 - Aprovat
0048 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar la 4a. modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Presupost de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000014-00 - Aprovat
0049 - OFICINA GTE-AE.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles en la via pública.
Expediente: E-H4969-2021-000005-00 - Aprovat