S'està cercant, espereu....

2021-06-16 - València

Vés enrere 2021-06-16

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
16-06-2021
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 16 DE JUNIO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 19 de maig de 2021.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0002 - Moció subscrita pels Srs. Fernando Giner Grima y Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "la plena accessibilitat de la pàgina web de l'Ajuntament de València, valencia.es".
Expediente: O-89CIU-2021-000194-00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Concurso il·luminació nadalenca".
Expediente: O-89VOX-2021-000045-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre " Revocar el nomenament de tots els coordinadors i iniciar nous procediments, quan siga necessari cobrir-los amb competències delegades i amb garantia d'imparcialitat i objectivitat en l'exercici de les funciones a desenvolupar".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Rebutjat
0005 - Moció subscrita pel Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "la rectificació del Protocol de mesures per a la reincorporació presencial del personal al servei de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000202-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0006 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els contractes d'arrendament de la Xarxa Digital de Comunicacions utilitzada per Policia Local, Bombers, Protecció Civil i Guardes Forestals de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000172-00 - Contestada
0007 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les jubilacions dels efectius de la Policia local i dels Bombers de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000172-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les baixes per malaltia i accident laboral dels efectius de la plantilla de la Policia local i Bombers".
Expediente: O-89CIU-2021-000172-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el contracte d'alienació de ferralla dels vehicles retirats de la via pública i depositada en els magatzems municipals sobre els quals s'ha resolt la seua destrucció".
Expediente: O-89CIU-2021-000172-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Provisió de la plaça de lletrat major".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places d'auxiliars administratiu ocupades per funcionaris interins".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada referenciada en la RPT o cost nómina mes de maig de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Abonament en concepte de plus desplaçament".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places de nova incorporació mitjançant nomenament interí, comissió de serveis o adscripció temporal".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Primes a la jubilació anticipada".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Retribució mensual asignada als llocs amb complement de festivat en l'any 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Retribució mensual asignada als llocs amb complement de penositat horaria (PH), en l'any 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Provisió temporal del lloc 9348 Coordinador Jefe Oficina Tècnica de Planificació i Control del Servici de Arquitectura i Servicis Centrals Técnics".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Retribució mensual asignada als llocs amb complement de nocturnitat en l'any 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Total hores que contemplen la primera fase del Pla de Formació del personal municipal".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Nombre de personal funcionari interí, millorat i laboral indefinit no fix del total de la plantilla ocupada a data 15 de juny de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada referenciada en RPT a 15 juny de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Enregistrament de les sessions de les Comissions".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Actuacions en dependències municipals".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Planificació de actuacions en centres educatius".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Serveis de reparació i manteniment als centres educatius de competència municipal".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Responsabilitat Patrimonial".
Expediente: O-89POP-2021-000062-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el contracte menor per al subministrament d'equipament d'il·luminació per a despatxos d'Alcaldia".
Expediente: O-89CIU-2021-000178-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'aplicació criteri GV per al retard de la reincorporació del personal que realitza Teletreball".
Expediente: O-89CIU-2021-000178-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la implantació d'un nou sistema de control horari de la jornada".
Expediente: O-89CIU-2021-000178-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la convocatòria per a la provisió definitiva de 13 llocs de prefectura de servei (TD) pel sistema de lliure designació".
Expediente: O-89CIU-2021-000178-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Reclamacions de responsabilitat patrimonial i objecte de tràmit".
Expediente: O-89VOX-2021-000045-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Sol·licituds de responsabilitat patrimonial per lesions i/o caigudes patides pels ciutadans en la via pública".
Expediente: O-89VOX-2021-000045-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Sol·licituds de responsabilitat patrimonial per danys en vehicles particulars per caiguda de branques".
Expediente: O-89VOX-2021-000045-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Sol·licituds de responsabilitat patrimonial de danys en vehicles particulars per incendi de contenidors".
Expediente: O-89VOX-2021-000045-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Provisions d'incoació per no mantindre els terrenys, construccions i edificis en les degudes condicions de seguretat, salubritat, adorn públic i decòrum".
Expediente: O-89VOX-2021-000045-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Llicències habilitades de les modalitats de teletreball pel servei de tecnologies de la informació i la comunicació".
Expediente: O-89VOX-2021-000045-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Estudis i treballs tècnics impulsats des de l'1 de gener del 2021 en el marc del programa tecnologies, informació i comunicació".
Expediente: O-89VOX-2021-000045-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Personal funcionari de les oficines de ciutat intel·ligent, optimització de la gestió de RRHH, de coordinació de subvencions i de delegació de protecció de dades personals".
Expediente: O-89VOX-2021-000045-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Expedients del servei central del procediment sancionador".
Expediente: O-89VOX-2021-000045-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Personal funcionari que integra el gabinet de Psicopedagògic del servei de Policia Local".
Expediente: O-89VOX-2021-000045-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-