S'està cercant, espereu....

2021-06-18 - València

Vés enrere 2021-06-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
18-06-2021
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
18 06 2021 COMISSIÓ HISENDA JUNY 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 24 de maig de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENCIÓ GENERAL.- Donar compte de l'informe de l'Interventor General sobre justificació de les aportacions efectuades als Grups Polítics Municipals amb càrrec al Pressupost Municipal de 2020.
Expediente: E-00409-2021-000007-00 - Quedar assabentat
0003 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Correcció error material article 59.1, lletra b. i j., del Reglament Orgànic de Govern i Administració.
Expediente: E-00401-2020-000052-00 - Aprovat
0004 - SERVICI D'ESPORTS.- Aprovar modificació de l'Annex de Subvencions Nominatives del Pressupost Municipal 2021 i donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2021.
Expediente: E-01903-2021-000468-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE VIVENDA.- Cofinançament per l'Ajuntament de València del projecte "Pla Rehabilitació Patrimoni Municipal Vivendes LLoguer. El Cabanyal. C/ Sant Pere 25'
Expediente: E-03910-2018-001084-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE VIVENDA.- Cofinançament per part d'Ajuntament de València del projecte "Pla rehabilitació patrimoni municipal vivendes lloguer. El Cabanyal. Plaça Mare de Déu de la Vallivana nº. 6'
Expediente: E-03910-2019-000078-00 - Aprovat
0007 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar provisionalment la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000017-00 - Aprovat
0008 - CONSELL AGRARI MUNICIPAL.- Tercera modificació de crèdit del tipus "Suplement de crèdit" finançat amb la diferència entre el romanent líquid de tresoreria 2020 i el superàvit.
Expediente: E-70009-2021-000132-00 - Aprovat
0009 - FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL.- Segona modificació de crèdits per aplicació del romanent líquid de tresoreria per a gastos generals.
Expediente: E-70002-2021-000170-00 - Aprovat
0010 - FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL.- Tercera modificació de crèdits per aplicació del romanent líquid de tresoreria per a gastos generals.
Expediente: E-70002-2021-000171-00 - Aprovat
0011 - FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL.- Modificació de l'Annex de subvencions nominatives del pressupost de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal 2021.
Expediente: E-70002-2020-000468-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0012 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre mesures fiscals.
Expediente: O-89POP-2021-000067-00 - Rebutjat
0013 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ajudes al sector turístic.
Expediente: O-89POP-2021-000067-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - Moció que presenta el Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Vox, sobre neteja del mercat central.
Expediente: O-89VOX-2021-000050-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2021-000067-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Expediente: O-89POP-2021-000067-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Fons de Compensació.
Expediente: O-89POP-2021-000067-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre devolució de l'IVA de 2017.
Expediente: O-89POP-2021-000067-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre finançament de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2021-000067-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2021-000067-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Pla Resistir 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000067-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la recaptació pels conceptes d'hoteleria, oci nocturn i sector del joc.
Expediente: O-89POP-2021-000067-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'execució dels Fons EDUSI.
Expediente: O-89POP-2021-000067-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic d'Ocupació, Emprenedoria i Formació 2021-24.
Expediente: O-89POP-2021-000067-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Palau de Congressos.
Expediente: O-89POP-2021-000067-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre el Pressupost per a servicis especials i operatius de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2021-000067-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre subvencions per a la reparació camins rurals.
Expediente: O-89POP-2021-000067-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Resistir (Ajudes Parentesis) – Sectors Econòmics Tradicionals Valencians.
Expediente: O-89CIU-2021-000185-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Resistir (Ajudes Paréntesis).
Expediente: O-89CIU-2021-000185-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació obtinguda per l'Impost sobre Bens Immobles (IBI).
Expediente: O-89CIU-2021-000185-00 - Contestada
0031 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89CIU-2021-000185-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
Expediente: O-89CIU-2021-000185-00 - Contestada
0033 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la reclamació de la recaptació de l'IVA de 2017.
Expediente: O-89CIU-2021-000185-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en els contractes menors de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000185-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el Pla d'Acció.
Expediente: O-89CIU-2021-000185-00 - Contestada
0036 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les transferències de capital de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000185-00 - Contestada
0037 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el llistat definitiu de Subvencions Nominatives concedides en el 2019 i 2020.
Expediente: O-89CIU-2021-000185-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els bons descomptes per al xicotet comerç, la cultura i l'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2021-000187-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els plans de digitalització d'empreses.
Expediente: O-89CIU-2021-000187-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre Fira València.
Expediente: O-89CIU-2021-000187-00 - Contestada
0041 - Pregunta que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre el pla especial de reactivació econòmica i social de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000187-00 - Contestada
0042 - Pregunta que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre el pàrquing en el centre de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000187-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Vox, sobre les ampliacions pressupostàries de neteja i recollida de residus.
Expediente: O-89VOX-2021-000050-00 - Contestada
0043 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0044 - OFICINA GTE-AE.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per instal·lacions de quioscos en la via pública.
Expediente: E-H4969-2021-000016-00 - Aprovat
0045 - OFICINA GTE-AE.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires.
Expediente: E-H4969-2021-000015-00 - Aprovat
0046 - OFICINA GTE-AE.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes aplicables en mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària a la ciutat de València.
Expediente: E-H4969-2021-000017-00 - Aprovat
0047 - OFICINA GTE-AE.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions, edificis municipals i espais públics.
Expediente: E-H4969-2021-000018-00 - Aprovat
0048 - OFICINA GTE-AE.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres intal·lacions anàlogues.
Expediente: E-H4969-2021-000019-00 - Aprovat