S'està cercant, espereu....

2021-07-26 - València

Vés enrere 2021-07-26

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
26-07-2021
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
26 07 2021 COMISSIÓ HISENDA JULIOL 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 18 de juny de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Donar compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 2n trimestre de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000012-00 - Quedar assabentat
0003 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Donar compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny del 2021.
Expediente: E-04302-2021-000007-00 - Quedar assabentat
0004 - TRESORER.- Donar compte de l'informe del 2n trimestre sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2021-000011-00 - Quedar assabentat
0005 - SECRETARI GENERAL I DEL PLE.-Proposa aprovar els nous models de declaracions de béns i activitats i la incorporació d'un qüestionari sobre dades tributàries.
Expediente: E-00401-2021-000009-00 - Aprovat
0006 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 6na. Relació d'Expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2021.
Expediente: E-05501-2021-000020-00 - Aprovat
0007 - JUNTA CENTRAL FALLERA.- 1a Modificació pressupostària de l'exercici 2021 del tipus "Crèdits Extraordinaris" finançats amb Romanent Líquid de Tresoreria.
Expediente: E-70006-2021-000075-00 - Aprovat
0008 - JUNTA CENTRAL FALLERA.- 2.ª Modificación presupuestaria del ejercicio 2021 del tipo "Suplemento de Crédito" por incorporación del Remanente Líquido de Tesorería.
Expediente: E-70006-2021-000094-00 - Aprovat
0009 - UNIVERSITAT POPULAR.- 2a Modificació de crèdits del Pressupost de 2021 finançat a càrrec del Romanent Líquid de Tresoreria de l'exercici 2020.
Expediente: E-70008-2021-000063-00 - Aprovat
0010 - O.A.M. PARCS I JARDINS.- 2a Modificació de crèdits exercici 2021.
Expediente: E-70110-2021-000029-00 - Aprovat
0011 - O.A.M. PARCS I JARDINS.- 3a Modificació de crèdits exercici 2021.
Expediente: E-70110-2021-000032-00 - Aprovat
0012 - O.A.M. PARCS I JARDINS.- Carrera horitzontal peons especialistes.
Expediente: E-70010-2021-000040-00 - Aprovat
0013 - O.A.M. PARCS I JARDINS.- Reconversió lloc de tècnic/a NºE1600 a lloc de director/a juridicoadministratiu.
Expediente: E-70010-2021-000065-00 - Aprovat
0014 - O.A.M. PARCS I JARDINS.- Reclassificació de tres places de peó a operaris de servicis complementaris.
Expediente: E-70010-2021-000075-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0015 - Moció que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Popular, sobre l'aprovació instruccions per a la revisió d'ofici dels expedients de contractació administrativa irregular.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Aprovada proposta alternativa
0016 - Moció que presenten les Sres. María José Ferrer San Segundo i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre baixada d'impostos.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Rebutjat
0017 - Moció que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre filtracions d'aigua en el mercat de Rojas Clemente.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Aprovat
0018 - Moció que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre mesures Covid 19 en els mercats municipals.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Aprovat
0019 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre instar el President de la Generalitat perquè rectifique públicament.
Expediente: O-89CIU-2021-000237-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0020 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost de Bens Immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Fons Extraordinari Covid destinat als Ajuntaments.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre financiació de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Plá Resistir.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'impacte econòmic del turisme.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre recaptació relacionada amb l'hostaleria, oci nocturn i sector del joc.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Consorcio València 2007.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el pou de reg per a ús agrícola en Font d'En Corts.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el Consell de l'Horta de València.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre activitat agrícola 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000075-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'informe d'auditoria de l'endeutament financer de l'Ajuntament de València. Exercicis 2018 – 2019.
Expediente: O-89CIU-2021-000224-00 - Contestada
0035 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la reclamació de la recaptació de l'IVA de 2017.
Expediente: O-89CIU-2021-000224-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions a nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000224-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la bonificació de l'Impost de Béns Immobles (IBI) i l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) als habitatges que instal·len plaques fotovoltaiques.
Expediente: O-89CIU-2021-000224-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Bens Immobles (IBI).
Expediente: O-89CIU-2021-000224-00 - Contestada
0039 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89CIU-2021-000224-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en els contractes menors de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000224-00 - Contestada
0041 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les transferències de capital de Comunitats Autònomes.
Expediente: O-89CIU-2021-000224-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la reunió amb la Consellera de Sanitat i les noves restriccions.
Expediente: O-89CIU-2021-000224-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades en el I semestre de 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000224-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els bons descomptes per al xicotet comerç, la cultura i l'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2021-000223-00 - Contestada
0045 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els plans de digitalització d'empreses.
Expediente: O-89CIU-2021-000223-00 - Contestada
0046 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre finançament per a projectes singulars.
Expediente: O-89CIU-2021-000223-00 - Contestada
0047 - Pregunta que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre el pla especial de reactivació econòmica i social de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000223-00 - Contestada
0048 - Pregunta que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre el bulevard de Guillem de Castro.
Expediente: O-89CIU-2021-000223-00 - Contestada
0049 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la campanya de nadal.
Expediente: O-89CIU-2021-000223-00 - Contestada
0050 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre aparcament d'autocaravanes en el terme municipal de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000223-00 - Contestada
0051 - Pregunta que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre turistes que han pernoctat a la ciutat en el primer semestre.
Expediente: O-89CIU-2021-000223-00 - Contestada
0051 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0052 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000022-00 - Aprovat