S'està cercant, espereu....

2021-09-22 - València

Vés enrere 2021-09-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
22-09-2021
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 21 de juliol de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
0002 - Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial en la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-01101-2021-002248-00 - Aprovat
0003 - Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada de caràcter professional de col·laboració com a membre de la comissió de selecció artística del Festival Terrassa Noves Tendències.
Expediente: E-01101-2021-002642-00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada d'una empleada de l'EMT València.
Expediente: E-01101-2021-001867-00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora especialista de Cicle Formatiu Tècnic Superior en Coordinació d'Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2021-002700-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0006 - Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Rehabilitació de l'Alqueria del Beat Gaspar Bono".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Moció subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Dotació de més mitjans humans i materials per a agilitzar els tràmits del Padró de manera presencial i telemàtica en dependències municipals i de les Juntes Municipals".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Rebutjat
0008 - Moció subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ' retirada de bàculs tipus carretera".
Expediente: O-89CIU-2021-000274-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0009 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'simulacres de ciberseguretat".
Expediente: O-89CIU-2021-000240-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'ciberamenaces o ciberatacs".
Expediente: O-89CIU-2021-000240-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'ciberseguretat a l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000240-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Pla Director de ciberseguretat".
Expediente: O-89CIU-2021-000240-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'arquetes trencades d'enllumenament públic per barris o districtes".
Expediente: O-89CIU-2021-000240-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada referenciada en la relació de llocs de treball a 15 de Setembre de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Jubilació i previsió de futures jubilacions del personal al servici de l'Ajuntament en el 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de places vacants amb dotació económica en el capítol I del pressupost municipal 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Número de personal funcionari interí millorat d'ocupació i laboral indefinit no fix del total de la plantilla ocupada".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla municipal de mestres que presten funcions en els col.legis municipals".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Personal subaltern de la plantilla municipal que presta funcions en col.legis municipals i púbics de la nostra ciutat".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Situació a data 15 de setembre de les bases d'accés a la funció pública per a proveir mitjançant oposición o concurs oposición les places que integren l'oferta pública d'ocupació del 2019".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Decret d'estabilització 14/2021, de 6 de juliol".
Expediente: O-89CIU-2021-000261-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les prefectures de servei".
Expediente: O-89CIU-2021-000261-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el simulacre d'evacuació de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000261-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Pla d'Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial i Social".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les instal·lacions dotades amb detectors de robatori de cable".
Expediente: O-89CIU-2021-000259-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de places vacants amb dotació económica en el Capítol I del pressupost municipal 2021 i que están en tràmit a data 10 de setembre".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilles ocupades referenciades en la RPT anual i cost nómines mesos juliol i agost 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Negociació del futur acord laboral per al personal funcionari al servici del Ajuntament de València".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Oposicions de places d'agent de la policía local de l'oferta d'ocupació pública del 2020 i 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Situació a data 15 de setembre de les bases d'accés a la funció pública per a proveir mitjançant oposició o concurs oposició les places que integren l'oferta pública d'ocupació del 2020".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Sancions de botellons en via pública tramitades pel servei central de procediment sancionador".
Expediente: O-89VOX-2021-000068-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Efectius de la Policia Local".
Expediente: O-89VOX-2021-000068-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Reclamacions de responsabilitat patrimonial i objecte de trámit".
Expediente: O-89VOX-2021-000068-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Sol·licituds de responsabilitat patrimonial de danys en vehicles particulars per incendi de contenidors".
Expediente: O-89VOX-2021-000068-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Plantilla de Benestar Social e Integració".
Expediente: O-89VOX-2021-000068-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Jubilacions Policia Local".
Expediente: O-89VOX-2021-000068-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Permutes Policia Local".
Expediente: O-89VOX-2021-000068-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Actuacions per a la prevenció dels fraus informàtics"
Expediente: O-89VOX-2021-000068-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'IES Número 41-Patraix".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Carles Salvador".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Sant Angel de la Guarda".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reparació de deficiències que han ocasionat danys amb responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Número 106- Malilla".
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Rehabilitació de l'edifici del Palau de la Música"
Expediente: O-89POP-2021-000087-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-