S'està cercant, espereu....

2021-09-27 - València

Vés enrere 2021-09-27

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
27-09-2021
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
27 09 2021 COMISSIÓ HISENDA SETEMBRE

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de juliol de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Quedar assabentat dels permisos per naixement i adopció de regidores i regidor de la Corporació, respectivament.
Expediente: E-00401-2021-000079-00 - Quedar assabentat
0003 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Donar compte de la Memòria Municipal Anual 2020.
Expediente: E-00401-2021-000001-00 - Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Donar compte de l'informe del secretari general i del Ple emés a requeriment de la Comissió Informativa d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovadors dels Sectors Econòmics i Ocupació, referent a la figura de l'enriquiment injust.
Expediente: E-00401-2021-000085-00 - Quedar assabentat
0005 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa aprovar la modificació del règim de sessions del Ple dels mesos de novembre i desembre de 2021.
Expediente: E-00401-2021-000080-00 - Aprovat
0006 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte de l'informe de l'Interventor General sobre compliment del principi d'estabilitat pressupostària per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del Sector Administracions Publiques, corresponent a l'exercici 2020.
Expediente: E-00407-2021-000007-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ.- Aprovació del Pla Estratègic d'Ocupació, Formació i Emprenedoria 2021-2024.
Expediente: E-02902-2021-000833-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Desestimar parcialment la al·legació presentada i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles en la via pública.
Expediente: E-H4969-2021-000005-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Expediente: E-H4969-2021-000023-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Expediente: E-H4969-2021-000024-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Expediente: E-H4969-2021-000025-00 - Aprovat
0012 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 7na. Relació d''Expedients de Reconeixements Extrajudicials de Crèdits i Obligacions 2021.
Expediente: E-05501-2021-000024-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0013 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre sol·licitud d'informe l'AIReF en relació a la suspensió de les regles fiscals.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Rebutjat
0014 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'IAE.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Rebutjat
0015 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora del ICIO.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Rebutjat
0016 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre mesures contra la pujada del rebut de la llum.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Aprovada proposta alternativa
0017 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre estudi de viabilitat jurídica d'ampliació de l'àmbit subjectiu de bonificació del 95% de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres ICIO (ex. article 103.2.a) del TRLRHL).
Expediente: O-89CIU-2021-000273-00 - Rebutjat
0018 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre estudi de la viabilitat jurídica de l'ampliació d'activitats amb bonificació del IAE (ex. article 88.2.e) del TRLRHL).
Expediente: O-89CIU-2021-000273-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0019 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Bens Immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Fons Extraordinari Covid Ajuntaments.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre financiació de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ejecució Fons EDUSI.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la "tarjeta On".
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Ordenança de rodatges.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre participació de la ciutat de València en la Red Innpulso i la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre puestos en el mercat de la Plaça Redona.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre el mercat extraordinari de diumenges i festius de la Plaça Redona.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el pou de reg per a us agrícola en Font d'En Corts.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre "Ecotira" de Mercavalència.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre l'informe del Centre d'Investigació de la C.E., sobre les estratègies de transició ecològica que vol imposar Brussel·les.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre auditoria, prevenció, detecció i persecució del frau en els fons Next Generation.
Expediente: O-89CIU-2021-000244-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre microdades del baròmetre municipal.
Expediente: O-89CIU-2021-000244-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre propostes LIFE 2021 per a València.
Expediente: O-89CIU-2021-000244-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la reclamació contra la liquidació definitiva de l'IVA de 2017.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació Impost de Béns immobles (IBI).
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre ajudes per als artistes fallers i als sectors tradicionals de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre bonificació per als artistes fallers que s'instal·len a la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre Recaptació de l'Impost Municipal sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost Municipal sobre Activitats Econòmiques.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0045 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre reclamacions econòmic-jurídiques davant el Jurat Tributari.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0046 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre relació de comerços emblemàtics.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0047 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions del IDAE per al seu finançament.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0048 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre partides pressupostàries de la Delegació de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0049 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre partides pressupostàries de la Delegació del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0050 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'assistències en l'autoliquidació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana IIVTNU prestat en les oficines municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0051 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de l'Impost Municipal Sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0052 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions a nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0053 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grupo Ciudadanos, sobre les actuacions en els contractes menors de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0054 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les transferències de capital de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0055 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre partides pressupostàries de la Delegació de Participació Ciutadana i Acció Veïnal.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0056 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre modificació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge.
Expediente: O-89CIU-2021-000268-00 - Contestada
0057 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre senyalització específica SISTHO, en l'A7 de la Llotja, Patrimoni de Mundial de la UNESCO.
Expediente: O-89CIU-2021-000243-00 - Contestada
0058 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els bons descomptes per al xicotet comerç i l'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2021-000269-00 - Contestada
0059 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de mesurament del trànsit per als vianants dels eixos comercials del centre.
Expediente: O-89CIU-2021-000269-00 - Contestada
0060 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre el pla especial de reactivació econòmica i social de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000269-00 - Contestada
0061 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la campanya d'inspeccions.
Expediente: O-89CIU-2021-000269-00 - Contestada
0062 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de Rojas Clemente.
Expediente: O-89CIU-2021-000269-00 - Contestada
0063 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2021-000269-00 - Contestada
0064 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre les notificacions del tancament de terrasses per actes fallers.
Expediente: O-89CIU-2021-000269-00 - Contestada
0065 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grupo Ciutadans, sobre l'assessorament municipal per a l'estalvi en la factura energètica.
Expediente: O-89CIU-2021-000269-00 - Contestada
0066 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre sol·licitud d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització.
Expediente: O-89CIU-2021-000269-00 - Contestada
0066 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0067 - Moció urgent que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, sobre rebuig a la implantació d'un impost o taxa turística.
Expediente: O-89POP-2021-000092-00 - Rebutjat
0068 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar provisionalment la 7a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000023-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal General.
Expediente: E-H4969-2021-000021-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.
Expediente: E-H4969-2021-000022-00 - Aprovat