S'està cercant, espereu....

2021-10-20 - València

Vés enrere 2021-10-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
20-10-2021
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 20 DE OCTUBRE DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 22 de setembre de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SECRETARIA
0002 - Proposa aprovar el canvi de data de les sessions de novembre i desembre de la Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu per modificació del règim de sessions del Ple en virtut de l'acord de 30 de setembre de 2021.
Expediente: E-56195-2021-000010-00 - Aprovat
SERVICI DE PERSONAL
0003 - Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada de professora col·laboradora en el Grau de Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya.
Expediente: E-01101-2021-003295-00 - Aprovat
0004 - Proposa desestimar la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada de psicòloga.
Expediente: E-01101-2021-003562-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS
0005 - Moció subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Inclusió de diligència identificativa d'expedients relacionats en la PIAE".
Expediente: O-89CIU-2021-000294-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Moció que presenten la Sra. Amparo Picó Peris i el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "falta de personal en museus i monuments".
Expediente: O-89CIU-2021-000297-00 - Rebutjat
0007 - Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, relativa a "Planificar, reglamentar, desenvolupar i impulsar els llocs de treball dels empleats municipals, que amb caràcter voluntari, siguen susceptibles de realitzar la seua jornada mitjançant el sistema del teletreball".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0008 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Contractes d'assistència tècnica per a la gestió de fons europeus".
Expediente: O-89CIU-2021-000284-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Pla d'Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial i Social".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Rehabilitació de l'Embarcador de la Gola del Pujol".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per la Sra. Rocío Gil Uncio sobre "l'assumpció de la gestió directa del centre d'acolliment d'animals domèstics situat en Benimàmet".
Expediente: O-89CIU-2021-000285-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita per la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Infraccions de la Llei de protecció dels animals de companyia".
Expediente: O-89CIU-2021-000285-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans sobre "plantilla dels centres educatius municipals".
Expediente: O-89CIU-2021-000286-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita pel Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sobre situació del Pla Edificant"
Expediente: O-89CIU-2021-000286-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Rehabilitació de l'edifici del Palau de la Música".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Deficiències que han ocasionat danys originadors de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la instal·lació de cambres en l'Alqueria dels Moros".
Expediente: O-89CIU-2021-000287-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'propietat i adquisició de resta d'immobles de l'Alqueria dels Moros".
Expediente: O-89CIU-2021-000287-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'desallotjaments d'immobles ocupats de propietat municipal".
Expediente: O-89CIU-2021-000287-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'adscripció a delegacions de parcel·les o immobles i els seus usos"
Expediente: O-89CIU-2021-000287-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la situació del solar existent entre l'avinguda de Blasco Ibáñez i Rubén Darío, contigu al col·legi del Pilar".
Expediente: O-89CIU-2021-000287-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Pla d'Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial i Social".
Expediente: O-89CIU-2021-000287-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Retribucions órgans de govern nou primers mesos de l'any 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Personal de baixa temporal a data 1 d'octubre de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Assignació pressupostària Cap. I 2021 plantilla i despesa consumida en els nous primers messos de l'any 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Disponibilitat de crédits d'economies de places de treball vacants en cadascun dels 9 primers mesos del 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0027 - Pregunta suscrita por el Sr. Juan Giner Corell, del Grupo Municipal Popular, sobre 'Disponibilitat de crédits d'economies de IT".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Regularizacions d'abonament subfactors específics N i F".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places vacants de la plantilla orgànica i places vacants incloses en processos selectius la incorporació dels quals està prevista en el tercer trimestre de l'any 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Adscripcions temporals i en comissió de servei a llocs de prefectura de secció i de servei".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Necessitats de places, incardinacions, adscripcions o transformacions de llocs, sol.licitades pels diferents serveis municipals, al servei de personal, des de l'1 de desembre de 2020 fins a l'1 d'octubre de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Complement de carrera professional".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Previsió de futures jubilacions del personal al servei de l'ajuntament en el 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Graus de desenvolupament professional de la carrera professional".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Sant Àngel de la Guarda".
Expediente: O-89POP-2021-000096-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Oposició d'agents de policia local".
Expediente: O-89VOX-2021-000078-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Conserges i subalterns d'educació".
Expediente: O-89VOX-2021-000078-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Plantilla de responsabilitat patrimonial".
Expediente: O-89VOX-2021-000078-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Enllumenat públic".
Expediente: O-89VOX-2021-000078-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Plantilla del servei d'Esports".
Expediente: O-89VOX-2021-000078-00 - Contestada
0040 - PRECS I PREGUNTES.-
DESPATX EXTRAORDINÀRI.-
0041 - Proposa acceptar les recomanacions de la Àgencia Valenciana Antifrau.
Expediente: E-01101-2021-003228-00 - Aprovat