S'està cercant, espereu....

2021-10-21 - València

Vés enrere 2021-10-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
21-10-2021
Hora:
09:00
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 21-10-2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 de setembre de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA D'ÀREA II. Modificar el régimen de sesiones de la Comisión de Bienestar y Derechos Sociales, Educación, Cultura y Deportes del mes de noviembre y dar cuenta de la celebración de la sesión del mes de diciembre de 2021.
Expediente: O-56196-2021-000006-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposta aprovació de festes de caràcter local a incloure en el calendari laboral de l'any 2022.
Expediente: E-01904-2021-001008-00 - Aprovat
0004 - SERVICI RECURSOS CULTURALS. Donar compte de la resolució TC 885 de 5 d'octubre de 2021, que rectifica l'acord núm. 5 del Ple de data 30 de setembre de 2021, concedint la distinció de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a favor del Sr. Francisco Montesinos Gil, Francis Montesinos
Expediente: E-02000-2021-000257-00 - Aprovat amb esmenes
0005 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÌTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el Pla de Convivència Municipal contra la Discriminació i l'Odi per als anys 2021-2024.
Expediente: E-02230-2021-000124-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0006 - MOCIÓ que presenta conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima, Dª Maria Amparo Picó Peris i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre convocatòria de premis sobre visibilitat de trastorns, síndromes, patologies o malalties".
Expediente: O-89CIU-2021-000275-00 - Rebutjat
0007 - MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relativa a "Millora, adequació i noves instal·lacions esportives de futbol base".
Expediente: O-89VOX-2021-000077-00 - Rebutjat
0008 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Subseu del Hermitage en València".
Expediente: O-89POP-2021-000097-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0009 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre Mamàs en Acció Servici de Salut i Consum".
Expediente: O-89CIU-2021-000283-00 - Contestada
0010 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre Mamàs en Acció Servici de Benestar social i integració".
Expediente: O-89CIU-2021-000283-00 - Contestada
0011 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la Creació d'una oficina d'intermediació de Voluntariat".
Expediente: O-89CIU-2021-000283-00 - Contestada
0012 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre accions contra la pobresa infantil".
Expediente: O-89CIU-2021-000283-00 - Contestada
0013 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre programes de la Garantia Infantil Europea contra la pobresa infantil".
Expediente: O-89CIU-2021-000283-00 - Contestada
0014 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Funcionament del servici d'esports".
Expediente: O-89VOX-2021-000077-00 - Contestada
0015 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Sol·licituds de dependència i personal funcionari que desenvolupa l'informe de grau".
Expediente: O-89VOX-2021-000077-00 - Contestada
0016 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Personal funcionari de la plantilla municipal que presta funcions en cadascun dels centres municipals de servicis socials".
Expediente: O-89VOX-2021-000077-00 - Contestada
0017 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a ""Contractes d'emergència impulsats i aprovats pel servici de benestar social i integració des del 13 de març de 2020".
Expediente: O-89VOX-2021-000077-00 - Contestada
0018 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Distribució de la plantilla de conserges en els col·legis municipals i públics de la ciutat"
Expediente: O-89VOX-2021-000077-00 - Contestada
0019 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Centre municipal de serveis socials de Cabanyal"
Expediente: O-89VOX-2021-000077-00 - Contestada
0020 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Comité d'ètica i bones pràctiques per als serveis socials"
Expediente: O-89VOX-2021-000077-00 - Contestada
0021 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Alberg del Carrer Santa Cruz de Tenerife"
Expediente: O-89VOX-2021-000077-00 - Contestada
0022 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Sol·licituds presentades per a la convocatòria d'ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar curs 2021/2022"
Expediente: O-89VOX-2021-000077-00 - Contestada
0023 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Actuacions del servei d'addiccions (abans drogodependències) a menors denunciats per realitzar botelló en la via pública"
Expediente: O-89VOX-2021-000077-00 - Contestada
0024 - PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a "Despeses elecció corts d'honor".
Expediente: O-89POP-2021-000097-00 - Contestada
0025 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Les subvencions a les comissions falleres"
Expediente: O-89CIU-2021-000288-00 - Contestada
0026 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "La contractació d'una coordinadora d'esdeveniments"
Expediente: O-89CIU-2021-000288-00 - Contestada
0027 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "La contractació d'una coordinadora per als campionats de jocs tradicionals"
Expediente: O-89CIU-2021-000288-00 - Contestada
0028 - PREGUNTES que presenta conjuntament la Sra. María del Rocío Gil Uncio i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Projecte Ocupacció para acompañamiento de jóvenes"
Expediente: O-89CIU-2021-000283-00 - Contestada
0029 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Centres de día persones majors"
Expediente: O-89POP-2021-000097-00 - Contestada
0030 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Equipament públic Plaça del Pilar"
Expediente: O-89POP-2021-000097-00 - Contestada
0031 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Llistes d'espera"
Expediente: O-89POP-2021-000097-00 - Contestada
0032 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Mosquit Tigre"
Expediente: O-89POP-2021-000097-00 - Contestada
0033 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Celebració de la 56 Edició de la Fira del Llibre"
Expediente: O-89POP-2021-000097-00 - Contestada
0034 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "9ª Edició de la Plaça del Llibre"
Expediente: O-89POP-2021-000097-00 - Contestada
0035 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Banda Municipal de València"
Expediente: O-89POP-2021-000097-00 - Contestada
0036 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Centre Arqueològic de l'Almoina"
Expediente: O-89POP-2021-000097-00 - Contestada
0037 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Rehabilitació del Xalet de Aben al Abbar".
Expediente: O-89POP-2021-000097-00 - Contestada
0038 - PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a "Neteja de pintades en monuments i façanes"
Expediente: O-89POP-2021-000097-00 - Contestada
0039 - PREGUNTES que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a "Grafitis i pintades en l'àmbit del Jardí de l'antic Hospital".
Expediente: O-89POP-2021-000097-00 - Contestada
0040 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Persones sense sostre".
Expediente: O-89POP-2021-000097-00 - Contestada
0040 - PRECS I PREGUNTES
0041 - Prec "in voce" formulat per la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatiu a 'Accessibilitat'.
Quedar assabentat
0042 - Pregunta "in voce" formulada per la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatiu a 'Traspàs de la Banda Municipal a l'Organisme Autònom del Palau'.
Contestada