S'està cercant, espereu....

2021-10-25 - València

Vés enrere 2021-10-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
25-10-2021
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
2 10 2021 COMISSIÓ HISENDA OCTUBRE

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 de setembre de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.-Modificar el calendari de sessions de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, dels mesos de novembre i desembre de 2021.
Expediente: E-00400-2021-000006-00 - Aprovat
0003 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a exercir l'activitat pública de professor associat a temps parcial en la Universitat de València.
Expediente: E-00401-2021-000090-00 - Aprovat
0004 - TRESORERIA MUNICIPAL.- Donar compte de l'informe del 3er. trimestre sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2021-000016-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Donar compte del Decret, del TSJ, que declara acabat –en virtut del desistiment de la part actora- el P. O. 848/2021, interposat per VALENCIA NATURA PARK S.L. i OCEANIC CENTER contra l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació del Servei de Clavegueram, Col·lectors i Estacions de Bombament.
Expediente: E-00501-2021-000336-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Donar compte de la Sentència, del Tribunal Superior de Justícia, desestimatòria –amb imposició de costes a les recurrents- del recurs P. O. 303/2020, interposat per OCEANIC CENTER S.L. i VALÈNCIA NATURA PARK S.L. contra modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa pels Serveis de Clavegueram, Col·lectors i Estació de Bombament.
Expediente: E-00501-2021-000343-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Donar compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 3er. trimestre de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000018-00 - Quedar assabentat
0008 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Donar compte dels estats d'execució pressupostària i situació de tresoreria a 30 de setembre del 2021.
Expediente: E-04302-2021-000009-00 - Quedar assabentat
0009 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovar provisionalment la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i de l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2021-000020-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0010 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre "València Laboratorio Urbano- SmartLighting"
Expediente: O-89POP-2021-000101-00 - Aprovat
0011 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima, Francisco Javier Copoví Carrión i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre promoció del Turisme Inclusiu a la Ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000296-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la recuperació extraordinària de les terrasses d'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2021-000305-00 - Rebutjat
0013 - Moció que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre instal·lació de punts d'intercanvi de llibres en mercats municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000305-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89POP-2021-000101-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost de Béns Immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2021-000101-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre transferències de l'Estat.
Expediente: O-89POP-2021-000101-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2021-000101-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre finançament de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2021-000101-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Expediente: O-89POP-2021-000101-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre reclamacions fiscals.
Expediente: O-89POP-2021-000101-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre compra pública innovadora.
Expediente: O-89POP-2021-000101-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ajudes ReActiva.
Expediente: O-89POP-2021-000101-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobreel Plà Resistir.
Expediente: O-89POP-2021-000101-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Sant Greal.
Expediente: O-89POP-2021-000101-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre recàrrec del 30% de l'IBI.
Expediente: O-89POP-2021-000101-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre subvencions a nous comerços i consolidació dels existents en la ciutat de València 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000101-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la problemàtica del pas de maquinaria agrícola per 'els Mullons' horitzontals instal·lats en el Camí Rural de Carpesa a Moncada.
Expediente: O-89POP-2021-000101-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la reclamació contra la liquidació definitiva de l'IVA de 2017.
Expediente: O-89CIU-2021-000289-00 - Contestada
0029 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89CIU-2021-000289-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en els contractes menors de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000289-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les transferències de capital de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000289-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de l'impost municipal sobre béns immobles de naturalesa rústica.
Expediente: O-89CIU-2021-000289-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de l'impost de vehicles de tracció mecànica.
Expediente: O-89CIU-2021-000289-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de l'impost municipal sobre activitats econòmiques.
Expediente: O-89CIU-2021-000289-00 - Contestada
0035 - Preguntas que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grupo Ciudadanos, sobre les subvencions del IDAE per al seu finançament.
Expediente: O-89CIU-2021-000289-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la bonificació en l'impost sobre béns immobles per a famílies nombroses.
Expediente: O-89CIU-2021-000289-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grupo Ciutadans, sobre la convocatòria de subvencions per a la promoció d'activitats econòmiques en el terme municipal de València 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000289-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre import abonat en concepte d'enriquiment injust.
Expediente: O-89CIU-2021-000289-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els bonocomerços.
Expediente: O-89CIU-2021-000295-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de mesurament del trànsit per als vianants dels eixos comercials del centre.
Expediente: O-89CIU-2021-000295-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre el pla especial de reactivació de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000295-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grupo Ciutadans, sobre el projecte de digitalització dels comerços.
Expediente: O-89CIU-2021-000295-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes municipals per a la promoció i consolidació d'activitats econòmiques.
Expediente: O-89CIU-2021-000295-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre València Investment Office.
Expediente: O-89CIU-2021-000295-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES