S'està cercant, espereu....

2021-11-10 - València

Vés enrere 2021-11-10

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
10-11-2021
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESION ORDINARIA DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 20 d'octubre de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de Tècnic especialista en Projecte d'Investigació del l'Institut de Física Corpuscular - IFIC (CSIC-UV).
Expediente: E-01101-2021-002688-00 - Aprovat
0003 - Proposta del Capítol I del Pressupost de l'exercici 2022.
Expediente: E-01101-2021-003842-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0004 - Deliberació sobre el punt 1er. de l'Acord remés per la Comissió de Desenvolupament i Renovació Urbana, Habitatge i Mobilitat, relatiu a la Moció presentada en aquesta Comissió per la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, sobre 'Accessibilitat'.
Expediente: O-89POP-2021-000100-00 - Retirat
0005 - Moció subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Modificació Ordenança Reguladora de l'ús de l'Administració Electrònica a l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, relativa a 'Que no es minore la intensitat lumínica nominal de l'enllumenat públic fins al cap de la mitjanit".
Expediente: O-89VOX-2021-000086-00 - Rebutjat
0007 - Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Cessar i posar fi al nomenament dels coordinadors i directors generals".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0008 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el carrusel del Passeig de l'Albereda".
Expediente: O-89CIU-2021-000309-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les concessions en el Passeig de l'Albereda".
Expediente: O-89CIU-2021-000309-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'retirada de fanals tipus carretera".
Expediente: O-89CIU-2021-000309-00 - Contestada
0011 - Pregunta suscrita por el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grupo Municipal Ciudadanos, sobre 'urbanització i rehabilitació de l'Alqueries de Olba".
Expediente: O-89CIU-2021-000309-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'memòria arqueològica dels treballs de l'Alqueria de Falcó".
Expediente: O-89CIU-2021-000309-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Pla Director de ciberseguretat".
Expediente: O-89CIU-2021-000309-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Rehabilitació del Chalé de Aben al Abbar".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Piscina Ayora".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Poliesportiu de Marxalenes".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Complex Esportiu Cultural de Abastos".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Complex Esportiu Cultural de Patraix".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Instalació esportiva Orriols".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places vacants per a accés a concurs de mérits del personal funcionari de l'Ajuntament de València amb dotació econòmica en el Capítol I del pressupost municipal 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Nombre d'empleats municipals interins que ocupen places reservades".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Desenvolupament pressupostari del Servei d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Dotació econòmica en el Capítol I del pressupost municipal del 2022 per a la previsió d'increment del 2% en els empleats municipals recollida en els PGE 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Cost total assignat en el Capítol I del 2021 per a la plantilla ocupada".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Assignació pressupuestària en el Capítol I del pressupost municipal 2022 per a subvencions d'accio social recollides en el Capítol V de l'acord laboral del personal al servei de l'Ajuntament per als anys 2016-2019".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Previsió de dotació per a serveis extraordinaris, antiguitat i endarreriments en el Capítol I del pressupost municipal 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Altres conceptes retributius del Capítol I del pressupost municipal 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places de nova creació en Capítol I 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Assignació pressupuestària en el Capítol I del pressupost municiplal 2021 per a primes d'indemnització jubilació anticipada article 61 de l'Acord Laboral".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Complement de Productivitat".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Previsió de major despesa per a noves incorporaciones d'alts càrrecs (coordinadors i directors generals) de l'Ajuntament de València en l'any 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Oferta d'ocupació pública 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Complement de la carrera professional".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Llocs ocupats i vacants de la plantilla orgànica en els que s'ha acordat la revisió dels complements retributius en el Capítol I del pressupost municipal 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Dotació econòmica total de les places vacants de la plantilla orgànica en el Capítol I del pressupost municipal 2022".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "la cessió de mitjans a la Fundació Full".
Expediente: O-89CIU-2021-000318-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'incorporació de 53 agents de policia".
Expediente: O-89POP-2021-000103-00 - Contestada
0037 - PRECTS I PREGUNTES.-
DESPATX EXTRAORDINARI.-
0038 - Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista en cicle formatiu de Grau Superior d'Emergències i Protección Civil.
Expediente: E-01101-2021-004077-00 - Aprovat