S'està cercant, espereu....

2021-11-15 - València

Vés enrere 2021-11-15

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
15-11-2021
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
15 11 2021 COMISSIÓ HISENDA NOVEMBRE

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 d'octubre de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0002 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre modificació Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Expediente: O-89POP-2021-000108-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0003 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Expediente: O-89POP-2021-000108-00 - Contestada
0004 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Expediente: O-89POP-2021-000108-00 - Contestada
0005 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la recaptació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Expediente: O-89POP-2021-000108-00 - Contestada
0006 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Bens Immobles.
Expediente: O-89POP-2021-000108-00 - Contestada
0007 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo de tresoreria.
Expediente: O-89POP-2021-000108-00 - Contestada
0008 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre financiació de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2021-000108-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2021-000108-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grupo Popular, sobre l'Observatori d'Oci i Turisme.
Expediente: O-89POP-2021-000108-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Expediente: O-89POP-2021-000108-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'acord entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València per a reduir la tramitació de projectes empresarials declarats prioritaris.
Expediente: O-89POP-2021-000108-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Futur-lab.
Expediente: O-89POP-2021-000108-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre peatonalització de l'entorn del mercat de Torrefiel.
Expediente: O-89POP-2021-000108-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre les obres en l'entorn del mercat Central.
Expediente: O-89POP-2021-000108-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre millora en camins rurals.
Expediente: O-89POP-2021-000108-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el saldo de tresoreria.
Expediente: O-89CIU-2021-000322-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les transferències de capital de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000322-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grupo Ciutadans, sobre la recaptació Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.
Expediente: O-89CIU-2021-000322-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost Municipal sobre Béns Immobles comercial, industrial, oci/hostaleria, espectacles i oficines.
Expediente: O-89CIU-2021-000322-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost Municipal sobre Béns Immobles de naturalesa rústica.
Expediente: O-89CIU-2021-000322-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Expediente: O-89CIU-2021-000322-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost Municipal sobre Activitats Econòmiques.
Expediente: O-89CIU-2021-000322-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions del IDAE per al seu finançament.
Expediente: O-89CIU-2021-000322-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'impacte de la Sentència del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional l'Impost sobre l'Increment dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Expediente: O-89CIU-2021-000322-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre activitats de comerç i serveis en el barri de Orriols.
Expediente: O-89CIU-2021-000323-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000323-00 - Contestada
0027 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0028 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Aprovar el projecte del marc pressupostari plurianual per als exercicis 2022-2024, límit de gasto i fons de contingència.
Expediente: E-04302-2021-000011-00 - Aprovat
0029 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar inicialment el pressupost general i consolidat de la Corporació per a l'exercici 2022.
Expediente: E-05501-2021-000027-00 - Aprovat
0030 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte de l'Informe de l'Interventor General Municipal sobre avaluació del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa pels Pressupostos inicials 2022 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empreses dependents municipals
Expediente: E-00407-2021-000008-00 - Quedar assabentat