S'està cercant, espereu....

2021-12-20 - València

Vés enrere 2021-12-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
20-12-2021
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
20 12 2021 COMISSIÓ HISENDA DESEMBRE

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 15 de novembre de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Donar compte de l'informe d'avaluació normativa 2021.
Expediente: E-00401-2021-000066-00 - Quedar assabentat
0003 - SECRETARIA GENERAL Y DEL PLE.- Proposa aprovar el Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de València per a l'any 2022.
Expediente: E-00401-2021-000068-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Donar compte de la Sentència i Acte d'Aclariment, del TSJ, desestimatòria del recurs contenciós administratiu P. O. 292/2020, interposat per SAREB S.A. contra aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI; tenint en compte que el Tribunal Suprem ha inadmés la cassació, amb imposició de costes en totes dues instàncies.
Expediente: E-00501-2021-000401-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Donar compte de la Sentència, del Jutjat contenciós administratiu núm. 6, desestimatòria del recurs P. O. 507/2018, interposat per FILA CERO PRODUCCIONES S.L. contra la inadmissió de la revisió d'ofici, interessant la declaració de nul·litat del procediment que va aprovar el Plec de condicions i la convocatòria del contracte de prestació del servei públic Esportiu-Hípic en Carrer Jaca núm. 23; tenint en compte que el TSJ ha desestimat l'apel·lació, amb imposició de costes a la recurrent en totes dues instàncies.
Expediente: E-00501-2021-000405-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Donar compte de la Sentència i Acte, del TSJ, que estima parcialment el recurs P. O. 3/263/2018, interposat per I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. (abans denominada IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.O.), i declara nul l'art. 5 de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local en les Instal·lacions de Transport d'Energia Elèctrica, Gas, Aigua i Hidrocarburs, així com l'annex de tarifes.
Expediente: E-00501-2021-000408-00 - Quedar assabentat
0007 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte dels informes anuals d'Intervenció General de les actuacions de control financier permanent en matèria de despeses, d'ingressos i d'auditories del Sector Públic Local de l'exercici 2020 (Pla Anual de Control Financier 2021)
Expediente: E-00407-2020-000015-00 - Quedar assabentat
0008 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENCIÓ GENERAL.- Donar compte del Pla Anual de Control Financer (PACF) per a l'exercici 2022, així com de l'actualització del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00409-2021-000012-00 - Quedar assabentat
0009 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Desestimació d'al·legacions i aprovació definitiva de l'ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2021-000021-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Desestimar parcialment al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2021-000022-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-H4969-2021-000023-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora d l'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-H4969-2021-000024-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Desestimar al·legacions i aprovar defintivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2021-000025-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.- Tarifes EMT 2022.
Expediente: E-01801-2021-010071-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0015 - Moció que presenten la Sra. María José Catalá Verdet i el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre obres en el mercat de Rojas Clemente.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Aprovada proposta alternativa
0016 - Moció que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre línia d'ajudes a activitats econòmiques.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0017 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obras (ICIO).
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo del Compte 413.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Popular, sobre l'Oficina de Estadística: dades curs escolar 2020/2021. Centres, unitats i alumnat.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Popular, sobre l'Oficina d'Estadística: dades curs escolar 2020/2021. Llengua d'aprenentatge.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Oficina Municipal de Projectes Europeus.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre projectes empresarials declarats prioritaris.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Oficina d'Inversions.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre turisme MICE.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Consell Local de Turisme.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre partida del Pressupost de Formació.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre peatonalització de l'entorn del mercat de Torrefiel.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre les obres en l'entorn del mercat Central.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre recaptació dels puntos de recarrega de vehícles elèctrics.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el contracte menor d'assistència tècnica en el marc de l'estratègia urbana de València.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el contracte menor del Pla d'Agricultures Urbanes.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre pou de reg per us agrícola en Font d'En Corts.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre Ecotires i menjadors escolars.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre balanç del "Banc de Terres" i contractes d'arrendament.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre filadora per a l'arreplega de la palla de l'arròs del Consell Agrari Municipal de València.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la campanya 2021 d'arreplega de la palla de l'arròs pel Consell Agrari Municipal de València.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la relació de contractes menors realitzats per la Regidoria d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta; i del Consell Agrari Municipal.
Expediente: O-89POP-2021-000126-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre acords de continuïtat de contractes públics subscrits per l'Ajuntament i el sector públic local.
Expediente: O-89CIU-2021-000359-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del IIVTNU, a fi d'adequar-la al RD-llei 26/2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000359-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre pagament de l'IBI del Col·legi de l'Art Major de la Seda.
Expediente: O-89CIU-2021-000359-00 - Contestada
0045 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89CIU-2021-000359-00 - Contestada
0046 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les transferències de capital de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000359-00 - Contestada
0047 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Béns immobles de naturalesa urbana.
Expediente: O-89CIU-2021-000359-00 - Contestada
0048 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'impost municipal sobre béns immobles comercial, industrial, oci/hostaleria, espectacles i oficines.
Expediente: O-89CIU-2021-000359-00 - Contestada
0049 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'impost municipal sobre béns immobles de naturalesa rústica.
Expediente: O-89CIU-2021-000359-00 - Contestada
0050 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'impost de vehicles de tracció mecànica.
Expediente: O-89CIU-2021-000359-00 - Contestada
0051 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'impost municipal sobre activitats econòmiques.
Expediente: O-89CIU-2021-000359-00 - Contestada
0052 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobreSobre les subvencions del IDAE per al seu finançament.
Expediente: O-89CIU-2021-000359-00 - Contestada
0053 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre llistat de subvencions nominatives en 2020 i 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000359-00 - Contestada
0054 - Preguntes que presenten els Srs. Fernando Giner Feredat i Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades en barris i districtes de la ciutat de València en els onze primers mesos de 2020 i 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000359-00 - Contestada
0055 - Preguntes que presenten els Srs. Fernando Giner Feredat i Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Ciutadans, sobre senyals de la ruta EDUSI en el Cabanyal-Canyamelar, la ruta de la Malva-rosa i altres.
Expediente: O-89CIU-2021-000359-00 - Contestada
0056 - Preguntes que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la situació jurídica del solar existent entre l'avinguda de Blasco Ibáñez i Rubén Dario, contigu al col·legi del Pilar.
Expediente: O-89CIU-2021-000359-00 - Contestada
0057 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre punts d'intercanvi de llibres en mercats municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000361-00 - Contestada
0057 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0058 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 8na. Relació d'Expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2021.
Expediente: E-05501-2021-000029-00 - Aprovat
0059 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Resolució de les reclamacions al Pressupost inicial de 2022 i aprovació definitiva del Pressupost General Municipal i la Plantilla de Personal de 2022.
Expediente: E-05501-2021-000027-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles en la via pública.
Expediente: E-H4969-2021-000028-00 - Aprovat