S'està cercant, espereu....

2022-01-19 - València

Vés enrere 2022-01-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
19-01-2022
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 19 DE ENERO DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 15 de desembre de 2021.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0002 - Moció subscrita pels senyors Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Vacants CEIP municipal Fernando de los Rios i reunió AMPA".
Expediente: O-89CIU-2022-000014-00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, per a "Establir i implantar mesures addicionals que minoren l'expansió de la sexta ola del coronavirus i la seua incidencia als empleats municipals i per extensión als valencians en general".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0004 - Pregunta subscrita per el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Processos d'estabilització d'ocupació temporal".
Expediente: O-89CIU-2021-000379-00 - Contestada
0005 - Pregunta subscrita pel Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "compliment de la Declaració Institucional instant els poders públics competents per a posar fi a la situació d'abús respecte del personal funcionari interí'
Expediente: O-89CIU-2021-000379-00 - Contestada
0006 - Pregunta subscrita pel Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'processos d'incorporació de plantilla de Policia Local".
Expediente: O-89CIU-2022-000007-00 - Contestada
0007 - Pregunta subscrita pel Sr. Narcís Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'sancions en 2021 interposades per Policia Local a València".
Expediente: O-89CIU-2022-000007-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la APR de Ciutat Vella Nord".
Expediente: O-89CIU-2022-000007-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita pel Sr. Narcís Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'mesures en l'anomenada 'Alqueria del Tenis' al carrer Astúries".
Expediente: O-89CIU-2022-000007-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Personal de baixa en el Servei de Benestar Social i integració".
Expediente: O-89VOX-2022-000001-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Recursos humans per als centres municipals de serveis socials en compliment de la Llei 3/2019".
Expediente: O-89VOX-2022-000001-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Personal del Servei de Benestar Social i integració que complirà més de 63 anys l'any 2022".
Expediente: O-89VOX-2022-000001-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Models de telèfons mòbils municipals facilitats als òrgans directius de la corporació".
Expediente: O-89VOX-2022-000001-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Models de ipad, tablets, i ordinadors portàtils municipals facilitats a l'equip de govern".
Expediente: O-89VOX-2022-000001-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Serveis o operatius extraordinaris pendents d'abonament als efectius de la policia local".
Expediente: O-89VOX-2022-000001-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Serveis o operatius extraordinaris pendents d'abonament als efectius del departament de bombers".
Expediente: O-89VOX-2022-000001-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Oposició d'agents de policia local".
Expediente: O-89VOX-2022-000001-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Recursos per a la seguretat digital".
Expediente: O-89VOX-2022-000001-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada referenciada en la Relació de Llocs de treball".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals que estan actualment de baixa".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Despeses de l'exercici pressupostari 2021 abonats o en tràmit amb càrrec al Capítol I 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Costos nòmina mes de desembre 2021".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Calendarització processos selectius ofertes d'ocupació pública 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de places vacants amb dotació econòmica en el capítol I del pressupost municipal 2022 i que estan en tràmit o està previst que seran ocupades en els pròxims mesos".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Romanent capítol I 2021 i import total de les obligacions reconegudes del Capítol de personal pressupost municipal del 2021".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals que compleixen un nou trienni l'any 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Complex Esportiu Cultural de Patraix".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Instal·lació esportiva Orriols".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Complex Esportiu Cultural de Abastos".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Poliesportiu de Marxalenes".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Piscina Ayora".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Despesa municipal per l'increment de les tarifes elèctriques".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Rehabilitació de l'antic magatzem Viuda d'Olmos".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Jubilacions i baixes definitives del personal al servei de l'ajuntament des del 29 d'octubre de 2021".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places vacants de prefectures de negociat i secció en la plantilla orgànica del 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places que tenen inclosos els conceptes o subfactores d'atenció al públic i mobilitat".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reunions convocades des de l'1 de desembre amb els representants sindicals tractar específicament la seguretat dels empleats municipals derivada de la sisena ona de Covid-19".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Pujada salarial als empleats municipals establit en la Llei General de Pressupostos de l'Estat amb efectes 1 de gener del 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Aportació al pla de pensions dels empleats municipals en l'exercici 2021".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Número de personal funcionari interí, millorat d'ocupació i laboral indefinit no fix del total de la plantilla ocupada a data 7 de gener de 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada del servei de societat de la informació".
Expediente: O-89POP-2022-000001-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-