S'està cercant, espereu....

2022-01-24 - València

Vés enrere 2022-01-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
24-01-2022
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
24 01 2022 COMISSIÓ HISENDA GENER

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 20 de desembre de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Donar compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 4t. trimestre de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000025-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la dissolució de societats municipals, obrir procés de liquidació i nomenar persona liquidadora.
Expediente: E-02902-2021-003897-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Aprovar el Pla d'Inversions en el Servici municipal d'Abastiment d'Aigua Potable per a l'exercici 2022, i quedar assabentat de l'Acord de l'Assemblea de l'EMSHI relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2022-2026.
Expediente: E-02701-2021-000312-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0005 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la devolució de la part proporcional de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per inactivitat.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Rebutjat
0006 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre els treballadors autónoms.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Rebutjat
0007 - Moció que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre filtracions al mercat de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grupo Ciutadans, sobre el pagament de tributs locals i altres deutes mitjançant Bizum o equivalent.
Expediente: O-89CIU-2022-000022-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0009 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la recaptació obtinguda en 2021 en concepte d'ingressos per impostos i taxes municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre reclamacions fiscals.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la recaptació obtinguda per l'Ajuntament de València per l'Impost d'Activitats Econòmiques.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la recaptació obtinguda per l'Ajuntament de València per l'Impost de Béns Immobles.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Plan de Acción 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Plà Resistir.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Compte 413.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre turisme.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ajudes a l'hostaleria.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre minoracions EMPUJU.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre aigua calenta sanitària en el mercat de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre ajudes Next Generation per a mercats.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina López, del Grup Popular, sobre acords de la sessió extraordinària de l'òrgan executiu del Consell de l'Horta de València.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina López, del Grup Popular, sobre situació d'ajudes promeses per la Conselleria d'Agricultura als agricultors de l'horta protegida de València.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina López, del Grup Popular, sobre assumptes tractats en la reunió de l'Alcalde València Joan Ribó i la Consellera d'Agricultura Mireia Mollà.
Expediente: O-89POP-2022-000005-00 - Contestada
0027 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU), a fi d'adequar-la al RD-llei 26/2021.
Expediente: O-89CIU-2022-000002-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de naturalesa urbana.
Expediente: O-89CIU-2022-000002-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de naturalesa rústica.
Expediente: O-89CIU-2022-000002-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Feredat, del Grup Ciutadans, sobre la bonificació en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a la instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol.
Expediente: O-89CIU-2022-000002-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
Expediente: O-89CIU-2022-000002-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89CIU-2022-000002-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions de l'IDAE per al seu finançament.
Expediente: O-89CIU-2022-000002-00 - Contestada
0034 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions nominatives del 2020 i 2021.
Expediente: O-89CIU-2022-000002-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Ciutadans, sobre les inversions territorialitzades.
Expediente: O-89CIU-2022-000002-00 - Contestada
0036 - Pregunta que presenta el Sr. Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Ciutadans, sobre la institucionalització d'un dia per a retre homenatge en la plaça de l'Ajuntament a les víctimes i a totes aquelles persones que han estat en primera línia durant la pandèmia.
Expediente: O-89CIU-2022-000012-00 - Contestada
0036 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0037 - TRESORERIA MUNICIPAL.- Donar compte de l'informe del 4rt. trimestre sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2021-000021-00 - Quedar assabentat
0038 - SERVEI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar provisionalment la 1a modificació del Pressupost 2022 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
Expediente: E-05501-2022-000001-00 - Aprovat
0039 - GABINET D'ALCALDIA.- Moció impulsora de l'Alcalde de València, Joan Ribó Canut, sobre Missió Climàtica València 2030.
Expediente: E-00201-2022-000005-00 - Aprovat