S'està cercant, espereu....

2022-02-16 - València

Vés enrere 2022-02-16

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
16-02-2022
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 16 DE FEBRERO DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 19 de gener de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PATRIMONI.-
0002 - Proposa donar compte, a l' Ajuntament Ple, de l'acord aprovat per la Junta de Govern Local el dia 28 de gener de 2022, relatiu a la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2020.
Expediente: E-05303-2021-000001-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0003 - Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Compliment dels acords de reconeiximent i concessions de dies als empleats municipals dels servicis esencials sense cap reducció ni demora".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0004 - Pregunta subscrita pels senyors Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Estat vacants, reparacions i reunió amb l'AMPA del CEIP municipal Fernando de los Ríos".
Expediente: O-89CIU-2022-000031-00 - Contestada
0005 - Pregunta subscrita pels senyors Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Acorde concessió dies de permís a serveis essencials per dedicació durant el confinament".
Expediente: O-89CIU-2022-000031-00 - Contestada
0006 - Pregunta subscrita pels senyors Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Grup de treball processos d'estabilització d'ocupació temporal".
Expediente: O-89CIU-2022-000031-00 - Contestada
0007 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Efectius del departament de bombers".
Expediente: O-89VOX-2022-000010-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Efectius de policia local".
Expediente: O-89VOX-2022-000010-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Policies que es jubilaran en el 2022".
Expediente: O-89VOX-2022-000010-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Bombers que es jubilaran en el 2022".
Expediente: O-89VOX-2022-000010-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Agents de la policia local incorporats mitjançant permuta".
Expediente: O-89VOX-2022-000010-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Sol·licituds de permutes d'agents policia local".
Expediente: O-89VOX-2022-000010-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'reclamacions de funcionaris en disconformitat amb la seua nòmina de gener".
Expediente: O-89VOX-2022-000010-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'sancions administratives al gener de 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'processos d'incorporació de plantilla de Policia Local".
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'acord de la Taula General de Negociació del Personal Funcionari i Laboral, celebrada el 27 de juliol de juliol de 2020, quant al personal de serveis essencials, que va haver prestat serveis en la modalitat de presencial, entre els dia 14 de març i 9 d'abril de 2020
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'sancions provinents de la APR de Ciutat Vella Nord".
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els bàculs de carretera a la ciutat de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'desallotjament d'immobles ocupats de propietat municipal".
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'arquetes d'il·luminació pública trencades durant 2021".
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els efectius policials en comissió de servei i interins del cos de Policia Local de València".
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els efectius de Bombers i pròxims concursos d'ocupació pública".
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'assumptes de retribució pendents a Policia Local i/o Bombers".
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'previsió d'execució d'obres de rehabilitació en 2022
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les obres d'urbanització del xalet de Aben Al Abar i les torrasses".
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les obres del templet de l'Albereda".
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les obres de manteniment d'emergència de l'Alqueria de Coca".
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'protecció naus carrer Noguera".
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'assegurança d'aeronaus civils pilotades per control remot".
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'regularització de parcel·les a les platges de Llevant i la Malva-rosa".
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ' la concessió de la Casa dels Bous a la Marina Auxiliante"
Expediente: O-89CIU-2022-000033-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació places vacants amb dotació económica en el capítol I del pressupost municipal 2022 i que estan en tràmit des de el 19 de gener de 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Servicis i seccions municipals de l'organigrama municipal que tenen vacants la seua jefatura".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada referenciada en la Relació de Llocs de Treball".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Despeses de l'exercici pressupostari 2021 abonats o en tràmit amb càrrec al Capítol I 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Costos nòmines mesos de desembre 2021 i gener 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Import total de les obligaciones reconegudes en el Capítol de personal pressupost municipal del 2021".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals que complixen un nou trienni en l'any 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places vacants de jefatura de negociat i secció de la plantilla orgánica del 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places d'empleats municipals funcionaris de carrera i millorats d'ocupació que tenen inclós el concepte de mobilitat i empleats municipals que tenen inclòs el subfactor d'atenció al públic".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Noves incorporacions en el servici de llicències urbanístiques obres d'edificació des de el 13 de gener de 2021".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Previsió de suplement de crèdit del capítol I 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Técnis d'administració general funcionaris interins".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reunió de la comissió técnica de la carrera professional".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Actes d'infracció pel concert de Nicky Jam en La Marina de València en 2018".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Procediments d'infracció en fase d'actuacions prèvies quan es va produir el Conveni amb la Generalitat per a cedir a l'Ajuntament la potestat sancionadora per a sancions greus i molt greus".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Despesa municipal per l'increment de les tarifes elèctriques".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Rehabilitació de l'antic magatzem Vídua d'Olmos".
Expediente: O-89POP-2022-000022-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-