S'està cercant, espereu....

2022-02-21 - València

Vés enrere 2022-02-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
21-02-2022
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
21 02 2022 COMISSIÓ HISENDA FEBRER

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 24 de gener de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0002 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ampliar la bonificació per domiciliació bancària en el pagament de tributs de venciment periòdic.
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Rebutjat
0003 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre prórroga ERTEs sector hoteler.
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ajudes a sectors econòmics.
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Aprovat amb esmenes
0005 - Moció que presenten el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Ciutadans, sobre habilitació d'albergs a Ciutat Vella per a pelegrins o visitants de la Ruta del Sant Greal i altres.
Expediente: O-89CIU-2022-000021-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre bons incentiu consum hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2022-000048-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre devolució d'ofici de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) corresponents a transmissions produïdes entre el 26 d'octubre i el 9 de novembre de 2021.
Expediente: O-89CIU-2022-000048-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0008 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre recaptació obtinguda en 2021 en concepte d'ingressos per impostos i taxes municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la recaptació obtinguda en l'exercici 2021 per l'Ajuntament de València per l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Béns immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Sant Greal.
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre turisme.
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre FITUR 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre València Activa.
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre fons EDUSI.
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre plans d'autoprotecció en mercats municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre Amazon Fresh.
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre acords de la reunió entre l'Ajuntament i la Séquia de l'Or.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la tramitació del projecte bàsic del parc d'aventura 'BIOPARC EXPLORA' de RAIN FOREST VALÈNCIA, S.A. (Oficina d'Inversions).
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la tramitació del projecte bàsic del parc d'aventura 'BIOPARC EXPLORA' de RAIN FOREST VALÈNCIA, S.A. (Alcaldía).
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la nova identidat visual del Consell Agrari Municipal de València.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el mercat extraordinari de la taronja a les Torres de Serrans.
Expediente: O-89POP-2022-000027-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de fons del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència.
Expediente: O-89CIU-2022-000041-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la reclamació del IVA de 2017.
Expediente: O-89CIU-2022-000041-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre reclamacions i litigis per l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89CIU-2022-000041-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre reclamacions per l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
Expediente: O-89CIU-2022-000041-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el premis Goya 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000041-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol.
Expediente: O-89CIU-2022-000041-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Béns immobles comercial, industrial, oci/hostaleria, espectacles i oficines.
Expediente: O-89CIU-2022-000041-00 - Contestada
0034 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica (IVTM).
Expediente: O-89CIU-2022-000041-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0034 - DESPATX EXTRAORDINARI
0035 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Donar compte de la Sentència, del TSJ, desestimatòria –amb imposició de costes a la part actora- del recurs contenciós administratiu P. O. 411/2018, interposat per Asociación de Mercados Municipales de la Comunidad Valenciana, Asociación del Mercado Jesús-Patraix, Asoserminova 2100, S.L. y Supergourmet Mercado Central S.L. contra l'aprovació de l'Ordenança Reguladora dels Mercats de Districte.
Expediente: E-00501-2022-000071-00 - Quedar assabentat
0036 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar provisionalment la 2a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000004-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Expediente: E-H4969-2022-000001-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Expediente: E-H4969-2022-000002-00 - Aprovat