S'està cercant, espereu....

2022-03-23 - València

Vés enrere 2022-03-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
23-03-2022
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 23 DE MARZO DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 16 de febrer de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Proposa denegar la sol·licitud de compatibilitat per a l'exercici d'activitat de docent col·laborador de Dret Penal de Grau de Dret.
Expediente: E-01101-2021-003760-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0003 - Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Establir mecanismes per a la compensació definitiva de les hores pendents per prolongacions de servei en policia local".
Expediente: O-89VOX-2022-000014-00 - Rebutjat
0004 - Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Realitzar l'aportació màxima permesa i arreplegada en l'acord laboral al Fons de Pensions Municipal en l'exercici 2022 i en anys futurs".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0005 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la destinació de la parcel·la situada al Carrer Entrada de Faba, 6 i Carrer Antonio Ferrandis (Actor)".
Expediente: O-89CIU-2022-000063-00 - Contestada
0006 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'assumptes de retribució pendents a Policia Local i/o Bombers".
Expediente: O-89CIU-2022-000063-00 - Contestada
0007 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'desallotjament d'immobles ocupats de propietat municipal".
Expediente: O-89CIU-2022-000063-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'denúncies provinents de la APR de Ciutat Vella Nord i procediments sancionadors".
Expediente: O-89CIU-2022-000063-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'sancions administratives al febrer de 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000063-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Número 106- Malilla".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'IES Número 41-Patraix".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Consorci Valencia 2007".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Sant Àngel de la Guarda".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Carles Salvador".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sol·licitud a FGV per part del Gabinet de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de València de canvis de nom de parades de metro i tramvia".
Expediente: O-89CIU-2022-000063-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Serveis i operatius especials de policia local pendents d'abonament".
Expediente: O-89VOX-2022-000014-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Expedients de responsabilitat patrimonial".
Expediente: O-89VOX-2022-000014-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Bàculs de carretera pendents de substituir als carrers de la ciutat".
Expediente: O-89VOX-2022-000014-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Sancions interposades per la policia local l'any 2021 i remeses al servei de procediment sancionador per a la seua tramitació".
Expediente: O-89VOX-2022-000014-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Cursos formatius de capacitació en llenguatge de signes i braille inclosos en els plans de formació municipal del 2019-2022".
Expediente: O-89VOX-2022-000014-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Pla de ciberseguretat".
Expediente: O-89VOX-2022-000014-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Edat mitjana de sol·licituds de permutes d'agents policia local".
Expediente: O-89VOX-2022-000014-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilles ocupades referenciades en la RPT anual i cost nòmines mes de febrer 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Import total de les obligacions reconegudes del Capítol de personal pressupost municipal del 2021".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Assignació total per antiguitat empleats municipals".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places vacants de jefatura de negociat i de secció en la plantilla orgànica del 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places d'empleats municipals funcionaris de carrera i millorats d'ocupació que tenen inclòs el concepte de mobilitat i empleats municipals que tenen inclòs el subfactor d'atenció al públic".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Servicis i seccions municipals de l'organigrama municipal que tenen vacants la seua jefatura".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de places vacants amb dotació económica en el capítol I del pressupost municipal 2022 i que estàn en tràmit des del 19 de gener de 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Servicis municipals pendents d'aprovar la seua carta de servicis".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de llocs ocupats a hores d'ara per interins i inclosos en l'oferta d'ocupació pública del 2021".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Número de personal funcionari interi, millorat d'ocupació i laboral indefinit no fix del total de la plantilla ocupada".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Empleats municipals de naturalesa funcionarial i evolució de plantilla ocupada".
Expediente: O-89CIU-2022-000070-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Processos d'estabilització d'ocupació temporal".
Expediente: O-89CIU-2022-000070-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans sobre "Limitació de la difusió de dades personals de persones vulnerables".
Expediente: O-89CIU-2022-000075-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Actes d'infracció pel concert de Nicky Jam en La Marina de València en 2018".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Rehabilitació de l'antic Magatzem Vídua d'Olmos".
Expediente: O-89POP-2022-000030-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-