S'està cercant, espereu....

2022-03-28 - València

Vés enrere 2022-03-28

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
28-03-2022
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
28 03 2022 COMISSIÓ HISENDA MARÇ

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 21 de febrer de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.-Aprovar la modificació del calendari de sessions de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació per al mes d'abril de 2022.
Expediente: E-00400-2022-000002-00 - Aprovat
0003 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'actual Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge i d'ara en avant Organisme Autònom Municipal de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana.
Expediente: E-00400-2015-000006-00 - Aprovat
0004 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom Municipal Universitat Popular.
Expediente: E-00400-2021-000009-00 - Aprovat
0005 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte de l'Informe de l'Interventor General Municipal relatiu a l'avaluació del compliment dels principis d'Estabilitat Pressupostària, Sostenibilitat Financera i Regla de Despesa per l'Ajuntament de València i el seu sector d'organismes i entitats dependents classificats com a administracions públiques, en l'exercici 2021.
Expediente: E-00407-2022-000001-00 - Quedar assabentat
0006 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENCIÓ GENERAL.- Donar compte de l'informe anual de l'Interventor General Municipal de les resolucions i acords adoptats pel President de l'Entitat Local i pel Ple de la Corporació contraris a les objeccions formulades, de les omissions del tràmit de fiscalització prèvia i del resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos així com dels resultats obtinguts del control dels comptes justificatius de les ordres de pagament a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a l'exercici 2021.
Expediente: E-00409-2022-000002-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ.- Aprovar la sol·licitud d'adhesió al consorci Casa del Mediterrani
Expediente: E-01909-2022-000042-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0008 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre suport a persones refugiades arribades d'Ucraïna.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre sol·licitud de l'Ajuntament de València a l'Acreditació k121 VET.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Retirat
PREGUNTES
0010 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo de tresorería.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Programa SEDA.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre Inversions Territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre reclamacions fiscals.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre fons EDUSI.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Ordenança Reguladora dels Habitatges d'Ús Turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la recaptació provinent de l'hostaleria, oci nocturn i sector del joc.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost per dispositius especials de la policia local.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la III Festa de la Carxofa a Campanar.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre millora en les instal·lacions de reg de l'horta del municipi de València.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre millora de l'eficàcia de reg.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la Taxa de Clavegueram.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el concurs públic de neteja de l'espai públic i retirada de residus.
Expediente: O-89POP-2022-000035-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'impacte de la creixent inflació en les arques municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000073-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recursos pressupostaris gestionats pels districtes.
Expediente: O-89CIU-2022-000073-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recurs de cassació contra sentència en matèria d'IAE.
Expediente: O-89CIU-2022-000073-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre reclamacions per l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
Expediente: O-89CIU-2022-000073-00 - Contestada
0031 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de l'Impost de Vehícles de Tracció Mecànica (IVTM).
Expediente: O-89CIU-2022-000073-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions del IDAE per al seu finançament.
Expediente: O-89CIU-2022-000073-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, y la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Ciutadans, sobre adjudicacions amb motiu de les festes falleres 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000082-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre obres en els diferents mercats de titularitat municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000082-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grupo Ciudadanos, sobre línia de finançament per a empreses.
Expediente: O-89CIU-2022-000072-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre accions de promoció turística de les Falles 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000072-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament d'autocaravanes en el terme municipal de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000082-00 - Contestada
0037 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0038 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa aprovar inicialment la modificació puntual del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2022-000004-00 - Aprovat
0039 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic del Ple.
Expediente: E-00401-2021-000087-00 - Aprovat
0040 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 1na. Relació d'Expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2022.
Expediente: E-05501-2022-000007-00 - Aprovat
0041 - SERVEI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar provisionalment la 3a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000006-00 - Aprovat