S'està cercant, espereu....

2022-04-22 - València

Vés enrere 2022-04-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
22-04-2022
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
22/04/2022 COMISSIÓ HISENDA ABRIL

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Donar compte al Ple de l'informe de fiscalització de les inversions financerament sostenibles realitzades pels Ajuntaments en l'exercici 2019, emés pel Tribunal de Comptes.
Expediente: E-04302-2021-000006-00 - Quedar assabentat
0003 - JURAT TRIBUTARI.- Donar compte al Ple de la Corporació de la Memòria del Jurat Tributari corresponent a l'any 2021.
Expediente: E-00408-2022-000350-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Donar compte de la Sentència, del Jutjat contenciós administratiu núm. 9, estimatòria parcial del recurs de Protecció de Drets Fonamentals P. O. 347/2019, interposat per l'Associació ACCIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE ORIENTE MEDIO contra Acord Plenari relatiu al suport a la causa del poble palestí; tenint en compte que per Sentència, del TSJ, s'ha confirmat la Sentència apel·lada amb imposició de costes a l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2020-000359-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVEI DE PERSONAL-FDM.- Aprovar inicialment la regularització de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball (RPT) del OA Fundació Esportiva Municipal, corresponent a l'exercici 2022. Processos d'estabilització de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Expediente: E-70014-2022-000034-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Expediente: E-H4969-2022-000001-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0007 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet, Paula María Llobet Vilarrasa i el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre ajudes a autoescoles.
Expediente: O-89POP-2022-000044-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0008 - Preguntas que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grupo Popular, sobre l'execució del Pressupost de 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000044-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2022-000044-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Béns immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2022-000044-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89POP-2022-000044-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO).
Expediente: O-89POP-2022-000044-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la Taxa de Clavegueram.
Expediente: O-89POP-2022-000044-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el pou de reg per a ús agrícola a Font d'En Corts.
Expediente: O-89POP-2022-000044-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'impacte de la creixent inflació en les arques municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000097-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recurs de cassació contra sentència en matèria d'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89CIU-2022-000097-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació per l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
Expediente: O-89CIU-2022-000097-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grupo Ciutadans, sobre recaptació per la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.
Expediente: O-89CIU-2022-000097-00 - Contestada
0019 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
Expediente: O-89CIU-2022-000097-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions del IDAE per al seu finançament.
Expediente: O-89CIU-2022-000097-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Béns immobles (IBI).
Expediente: O-89CIU-2022-000097-00 - Contestada
0022 - Preguntas que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grupo Ciudadanos, sobre suplement de subvenció nominativa Conveni amb 'Associació València Capital del Disseny'.
Expediente: O-89CIU-2022-000096-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0022 - DESPATX EXTRAORDINARI
0023 - GABINET D'ALCALDIA.- Donar compte de l'informe resum del control intern de l'Ajuntament de València, exercici 2021.
Expediente: E-00201-2022-000024-00 - Quedar assabentat
0024 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 2a Relació d'Expedients de Reconeixements Extrajudicials de Crèdits i Obligacions 2022.
Expediente: E-05501-2022-000008-00 - Aprovat
0025 - TRESORER.- Donar compte de l'informe del 1r trimestre de 2022 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2022-000008-00 - Quedar assabentat
0026 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Donar compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2022.
Expediente: E-04302-2022-000004-00 - Quedar assabentat