S'està cercant, espereu....

2022-05-23 - València

Vés enrere 2022-05-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
23-05-2022
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
23 05 2022 COMISSIÓ HISENDA MAIG

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 22 d'abril de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Donar compte de la posada en funcionament de l'aplicació informàtica per a la formulació i registre de les Declaracions de Béns i Activitats (DEBA).
Expediente: E-00401-2022-000041-00 - Quedar assabentat
0003 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'actual Organisme Autònom Municipal Consell Agrari Municipal de València i d'ara en avant Organisme Autònom Consell Agrari de València
Expediente: E-00400-2015-000003-00 - Aprovat
0004 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.-Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom Municipal Fundació Esportiva Municipal
Expediente: E-00400-2015-000005-00 - Aprovat
0005 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENCIÓ GENERAL.- Donar compte de l'informe de l'Interventor General Municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2021.
Expediente: E-00409-2022-000005-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 3a Relació d'Expedients de Reconeixements Extrajudicials de Crèdits i Obligacions 2022.
Expediente: E-05501-2022-000010-00 - Aprovat
0007 - SERVEI D'HABITATGE.- Sol·licitud d'autorització de cofinançament a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic del projecte "Rehabilitació Patrimoni Municipal Habitatges Lloguer. Sant Pere 52" en el marc del pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03910-2022-000329-00 - Aprovat
0008 - SERVEI CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes.
Expediente: E-02701-2021-000614-00 - Aprovat
0009 - OAM CONSELL AGRARI MUNICIPAL.- Aprovar provisionalment la 2a Modificació de Crèdits al Pressupost de l'Organisme Autònom Consell Agrari Municipal de l'exercici 2022, del tipus Suplement de Crèdit, finançat amb la diferència entre el romanent líquid de tresoreria i el superàvit en termes de capacitat de finançament.
Expediente: E-70009-2022-000265-00 - Aprovat
0010 - OAM MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS.- Aprovar provisionalment la 1ª Modificació pressupostària de la Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals del tipo "Crèdit extraordinari" finançat amb el romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2021.
Expediente: E-70017-2022-000022-00 - Aprovat
0011 - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.- Aprovar provisionalment la 1a modificació de crèdits de l'exercici 2022 per crèdits extraordinaris finançada amb part del Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals.
Expediente: E-70020-2022-000041-00 - Aprovat
0012 - OAM UNIVERSITAT POPULAR.- Aprovar provisionalment la la. Modificació de Crèdits Extraordinaris al Pressupost de la Universitat Popular de l'Exercici 2.022, finançada amb el Romanent Liquid de Tresoreria Disponible de l'Exercici 2.021.
Expediente: E-70008-2022-000060-00 - Aprovat
0013 - OAM PARCS I JARDINS SINGULARS I ESCOLA DE JARDINERIA.- Aprovar provisionalment 2a Modificació de Crèdits Extraordinaris 2022, procedents de l'aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses generals de l'exercici 2021.
Expediente: E-70110-2022-000028-00 - Aprovat
0014 - OAM PARCS I JARDINS SINGULARS I ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINERIA I PAISATJE.- Aprovar provisionalment la 3a modificació de crèdits extraordinaris 2022 per incorporació de Romanents de Tresoreria.
Expediente: E-70110-2022-000036-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0015 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre modificació de l'Ordenança Fiscal de Tasa pels Serveis de Clavegueram, Col·lectors i Estacions de Bombament.
Expediente: O-89POP-2022-000051-00 - Rebutjat
0016 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre donar compte del cas Assut en la Comissió informativa.
Expediente: O-89CIU-2022-000150-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0017 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la recaptació per la taxa d'estacionament de vehicles en la via pública (O.R.A.).
Expediente: O-89POP-2022-000051-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la recaptació Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: O-89POP-2022-000051-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU).
Expediente: O-89POP-2022-000051-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre reclamacions fiscals.
Expediente: O-89POP-2022-000051-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2022-000051-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89POP-2022-000051-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Expediente: O-89POP-2022-000051-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Vlc Tech City.
Expediente: O-89POP-2022-000051-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre turisme.
Expediente: O-89POP-2022-000051-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el compte 413.
Expediente: O-89POP-2022-000051-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000051-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Observatori d'Oci i Turisme de la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2022-000051-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre l'apertura de licitació del nou mercat agroecològic a Castellar-L'Oliveral.
Expediente: O-89POP-2022-000051-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la commemoració del 15M en la plaça de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000121-00 - Contestada
0031 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les conseqüències a València després de la tempesta del passat 3 de maig.
Expediente: O-89CIU-2022-000121-00 - Contestada
0032 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre els danys produïts per l'episodi de pluges torrencials.
Expediente: O-89CIU-2022-000121-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre Fundació Visit València i 37a edició de la Copa Amèrica de vela.
Expediente: O-89CIU-2022-000121-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recurs de cassació contra sentència en matèria d'IAE.
Expediente: O-89CIU-2022-000121-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació per l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
Expediente: O-89CIU-2022-000121-00 - Contestada
0036 - Preguntas que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació per la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.
Expediente: O-89CIU-2022-000121-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació per l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
Expediente: O-89CIU-2022-000121-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions del IDAE.
Expediente: O-89CIU-2022-000121-00 - Contestada
0039 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89CIU-2022-000121-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les transferències de capital de Comunides Autònomes.
Expediente: O-89CIU-2022-000121-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Béns immobles de naturalesa urbana.
Expediente: O-89CIU-2022-000121-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació Impost Municipal sobre Béns Immobles comercial, industrial, oci/hostaleria, espectacles i oficines.
Expediente: O-89CIU-2022-000121-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Ciutadans, sobre Fons Europeus Next Generation-EU per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament d'itineraris d'inclusió social i la seua avaluació.
Expediente: O-89CIU-2022-000117-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenten els Srs. Fernando Giner Grima y Francisco Javier Copoví Carrión, del Grup Ciutadans, sobre manifestació d'interés per a l'obtenció de fons Next Generation-EU per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament d'itineraris d'inclusió social i la seua avaluació.
Expediente: O-89CIU-2022-000117-00 - Contestada
0044 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0045 - OAM JUNTA CENTRAL FALLERA.- Aprovar provisionalment la 3a modificació pressupostària del OAM Junta Central Fallera del tipus "Crèdit extraordinari", finançat amb el romanent líquid de Tresoreria de l'exercici 2021.
Expediente: E-70006-2022-000128-00 - Aprovat
0046 - SERVEI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar provisionalment la 4a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000009-00 - Aprovat