S'està cercant, espereu....

2022-06-22 - València

Vés enrere 2022-06-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
22-06-2022
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 22 DE JUNIO DE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 18 de maig de 2022.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0002 - Moció subscrita pel Sr. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Agilització dels processos d'autoritzacions de guals".
Expediente: O-89CIU-2022-000148-00 - Rebutjat
0003 - Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Revisió i simplificació dels procediments administratius municipals".
Expediente: O-89VOX-2022-000033-00 - Rebutjat
0004 - Moció subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'aprovar les cartes de servici de totes les unitats, recursos, servicis i oficines municipals amb relació de prestacions, tràmits o atenció amb els ciutadans
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0005 - Pregunta subscrita per el Sr. Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el procés de selecció per a la contractació de personal d'atenció primària de caràcter bàsic - Serveis socials".
Expediente: O-89CIU-2022-000153-00 - Contestada
0006 - Pregunta subscrita pel Sr. Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la falta de recursos de personal en el Servei de Sanitat i Consum de la Regidoria de Salut i Consum".
Expediente: O-89CIU-2022-000153-00 - Contestada
0007 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'bases generals que han de regir l'accés a la funció pública de l'Ajuntament de València i situació processos selectius ofertes públiques d'ocupació 2016 a 2021".
Expediente: O-89CIU-2022-000159-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'seguiment de la decisió adoptada, si escau, per la Delegació de Contractació, en compliment de l'Acord de la Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Protecció Ciutadana de 18 de febrer de 2021".
Expediente: O-89CIU-2022-000157-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Pla Director de Ciberseguretat de l'Ajuntament".
Expediente: O-89CIU-2022-000157-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'ciberamenazas o ciberatacs".
Expediente: O-89CIU-2022-000157-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'arquetes trencades d'enllumenament públic per barris o districtes".
Expediente: O-89CIU-2022-000157-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'sancions administratives al maig de 2022".
Expediente: O-89CIU-2022-000157-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'denúncies provinents de la APR de Ciutat Vella Nord i procediments sancionadors".
Expediente: O-89CIU-2022-000157-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'desallotjament d'immobles ocupats de propietat municipal".
Expediente: O-89CIU-2022-000157-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'assumptes de retribució pendents a Policia Local i/o Bombers".
Expediente: O-89CIU-2022-000157-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'liquidació de cànons d'empreses gestores de propietats municipals".
Expediente: O-89CIU-2022-000157-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'vacants en la plantilla de la Policia Local de València derivades de l'oferta de 2018 i 2019"
Expediente: O-89CIU-2022-000157-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Pla d'Intervenció en Edificis Municipals d'Intervenció Patrimonial".
Expediente: O-89CIU-2022-000157-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el desmantellament de les cabines de telèfon".
Expediente: O-89CIU-2022-000157-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'processos d'incorporació de plantilla de la Policia Local".
Expediente: O-89CIU-2022-000157-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el destí dels vehicles elèctrics objecte d'adquisició per part de l'Ajuntament".
Expediente: O-89CIU-2022-000157-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'efectius del departament de bombers que compliran 55, 56, 57, 58 i 59 anys d'edat en el 2022".
Expediente: O-89VOX-2022-000033-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'efectius de policia local que compliran 55, 56, 57, 58, 59 i 60 anys en el 2022".
Expediente: O-89VOX-2022-000033-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'personal sanitari que presta funcions en el departament de bombers, prevenció, intervenció en emergències i protecció civil".
Expediente: O-89VOX-2022-000033-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'reclamacions de responsabilitat patrimonial i objecte de tràmit".
Expediente: O-89VOX-2022-000033-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'sol·licituds de responsabilitat patrimonial per lesions i/o caigudes patides pels ciutadans en la via pública".
Expediente: O-89VOX-2022-000033-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'provisions d'incoació per no mantindre els terrenys, construccions i edificis en les degudes condicions de seguretat, salubritat, adorn públic i decòrum".
Expediente: O-89VOX-2022-000033-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'expedients del Servei Central del Procediment Sancionador".
Expediente: O-89VOX-2022-000033-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'personal funcionari del Servei de Contractació".
Expediente: O-89VOX-2022-000033-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'personal funcionari de Benestar Social i Integració".
Expediente: O-89VOX-2022-000033-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'efectius de policia local".
Expediente: O-89VOX-2022-000033-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre 'edat plantilla Protecció Ciutadana"
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre 'baixes i jubilacions en la Policia Local de València"
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'plantilla ocupada referenciada en la Relació de Llocs de Treball".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'plantilles ocupades referenciades en la RPT anual i cost nòmina mesos d'abril i maig 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'abonament concepte plus de desplaçament".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'provisió de la plaça de lletrat major".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'plantilla ocupada en els serveis dependents de la delegació de planificació i gestió urbana, habitatges, manteniment d'infraestructures i de gestió d'obres d'infraestructura".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'relació de places vacants amb dotació econòmica en el Capítol I del pressupost municipal 2022 i que estan en tràmit actualment".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'places de subaltern i auxiliar de serveis ocupades per funcionaris interins".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'places d'oficial de serveis i inspector d'obres i serveis ocupades per funcionaris interins".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places d'administratiu i tècnic d'administració general ocupades per funcionaris interins".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'places de tècnic mitjà de serveis socials i psicòleg ocupades per funcionaris interins".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'places de tècnic auxiliar de serveis socials i treballador social ocupades per funcionaris interins".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'places d'arquitecte i arquitecte tècnic municipal ocupades per funcionaris interins".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'places de professor de música i professor de banda ocupades per funcionaris interins".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'places d'enginyer tècnic industrial i informàtic ocupades per funcionaris interins".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'places de mestre i tècnic de gestió en patrimoni històric i cultura ocupades per funcionaris interins".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'places d'economista i operador de comunicacions ocupades per funcionaris interins".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'pagaments respecte a contractes caducades".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'procés d'estabilització d'Interins municipals".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'vigilància i Seguretat en edificis municipals".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sanció per accés indegut a la zona APR Ciutat Vella Nord".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions per abocaments".
Expediente: O-89POP-2022-000063-00 - Contestada
0054 - PRECS I PREGUNTES.-
DESPATX EXTRAORDINARI.-
0055 - Proposa desestimar al·legacions i aprovació definitiva 1ª modificación de Plantilla 2022.
Expediente: E-01101-2022-001097-00 - Aprovat