S'està cercant, espereu....

2022-06-27 - València

Vés enrere 2022-06-27

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
27-06-2022
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
27 06 2022 COMISSIÓ HISENDA JUNY

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 23 de maig de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa actualitzar la classificació dels organismes i entitats del sector públic local.
Expediente: E-00401-2022-000016-00 - Aprovat
0003 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del Reglament de Govern i Administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2022-000004-00 - Aprovat
0004 - SECRETARI A GENERAL I DEL PLE.- Proposa aprovar definitivament la modificació parcial del Reglament Orgànic del Ple.
Expediente: E-00401-2021-000087-00 - Aprovat
0005 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Propone aprovar definitivament la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom Municipal Universitat Popular en els mateixos termes que van quedar redactats i aprovats en el Ple Municipal de 31 de març de 2022, al punt 11 de l'ordre del dia i que es transcriuran a continuació com a annex únic, desestimant-se el suggeriment presentat pel Grup Municipal Ciutadans.
Expediente: E-00400-2021-000009-00 - Aprovat
0006 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENCIÓ GENERAL.-Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General sobre justificació de les aportacions efectuades als Grups Polítics Municipals amb càrrec al Pressupost Municipal de 2021.
Expediente: E-00409-2022-000001-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 4na. Relació d'Expedients de Reconeixements Extrajudicials de Crèdits i Obligacions 2022.
Expediente: E-05501-2022-000013-00 - Aprovat
0008 - OAM JUNTA CENTRAL FALLERA.- Aprovar provisionalment la 2a Modificació de Crèdits del Pressupost de l'Organisme Autònom Junta Central Fallera de l'Exercici 2022, del tipus "Suplement de Crèdits", finançada amb el Romanent Liquid de Tresoreria de l'Exercici 2021.
Expediente: E-70006-2022-000127-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0009 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ajudes a families, autònoms i empreses per a pal.liar els efectes de la pujada de la llum.
Expediente: O-89POP-2022-000068-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0010 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre recaptació O.R.A.
Expediente: O-89POP-2022-000068-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Béns immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2022-000068-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89POP-2022-000068-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Expediente: O-89POP-2022-000068-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU).
Expediente: O-89POP-2022-000068-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre recaptació de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: O-89POP-2022-000068-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2022-000068-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Oficina Nacional de l'Emprenedoria.
Expediente: O-89POP-2022-000068-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Missions València 2030.
Expediente: O-89POP-2022-000068-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre fons EDUSI.
Expediente: O-89POP-2022-000068-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Taxes municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000068-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre mesures sector empresarial.
Expediente: O-89POP-2022-000068-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre la " Tira de Contar".
Expediente: O-89POP-2022-000068-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la promoció i difusió de la clótxina valenciana.
Expediente: O-89CIU-2022-000168-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'impacte de la creixent inflació en les arques municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000168-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre personació de l'Ajuntament en el "Cas Assut".
Expediente: O-89CIU-2022-000168-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre bonificacions en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) corresponent a l'habitatge habitual de famílies nombroses.
Expediente: O-89CIU-2022-000168-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre bonificacions en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per instal·lar sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol.
Expediente: O-89CIU-2022-000168-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre bonificacions en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a la instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar i per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, respectivament.
Expediente: O-89CIU-2022-000168-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recurs de cassació contra sentència en matèria d'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89CIU-2022-000168-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació per l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
Expediente: O-89CIU-2022-000168-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació per la Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.
Expediente: O-89CIU-2022-000168-00 - Contestada
0032 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre subvencions del IDAE.
Expediente: O-89CIU-2022-000168-00 - Contestada
0033 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89CIU-2022-000168-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre transferències de capital de la Generalitat Valenciana
Expediente: O-89CIU-2022-000168-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de naturalesa urbana.
Expediente: O-89CIU-2022-000168-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) comercial, industrial, oci/hostaleria, espectacles i oficines.
Expediente: O-89CIU-2022-000168-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Ciutadans, sobre targetes de crèdit corporatives.
Expediente: O-89CIU-2022-000172-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre presència en el South Summit.
Expediente: O-89CIU-2022-000164-00 - Contestada
0039 - Pregunta que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre subministrament d'informació referida a l'esforç fiscal de l'any 2020.
Expediente: O-89CIU-2022-000164-00 - Contestada
0039 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0040 - SERVEI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar provisionalment la 5a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000011-00 - Aprovat
0041 - SERVEI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar la 6a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000012-00 - Aprovat