S'està cercant, espereu....

2022-07-25 - València

Vés enrere 2022-07-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
25-07-2022
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
25 07 2022 COMISSIÓ HISENDA JULIOL

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 de juny de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - TRESORER.- Donar compte de l'informe del 2n. trimestre de 2022 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2022-000012-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVEI D'INNOVACIÓ.- Aprovar l'adhesió de l'ajuntament de València a la Comunitat Climate-KIC com a membre Drive.
Expediente: E-00202-2022-000023-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2022-000012-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2022-000011-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial de instal·lacions, edificis municipals i espais públics.
Expediente: E-H4969-2022-000013-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de mercats.
Expediente: E-H4969-2022-000014-00 - Aprovat
0008 - SERVEI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les actuacions tendents a la liquidació de dues societats
Expediente: E-02902-2021-003897-00 - Aprovat
0009 - SERVEI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Reconéixer les obligacions extrajudicials de crèdit i el pagament d'una indemnització substitutòria, de les despeses incloses en la cinquena relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit 2022.
Expediente: E-05501-2022-000015-00 - Aprovat
0010 - OAM UNIVERSITAT POPULAR DE VALÈNCIA.- Aprovar provisionalment la 2a Modificació de Crèdits Extraordinaris al Pressupost de la Universitat Popular de l'Exercici 2.022, finançada amb el Romanent Liquide de Tresoreria Disponible de l'Exercici 2.021.
Expediente: E-70008-2022-000066-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0011 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, i el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre la Taxa per prestació del servei de Mercats.
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0012 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre recaptació de la O.R.A.
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Béns immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 -
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la recaptació de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 -
0017 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU).
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 -
0018 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 -
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre bonificació a comerços centenaris.
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Béns immobles (IBI) de famílies nombroses.
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 -
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Oficina Nacional de l'Emprenedoria.
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre reclamacions fiscals.
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre mapa il·lustrat del Jardí del Túria.
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el nou Pla d'Emergencia Municipal.
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la constitució de bossa de Tècnics/as Mitjans de Dinamització i Inspecció del Medi rural en el Consell Agrari de València.
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre accions del Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS).
Expediente: O-89POP-2022-000076-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre cartes d'Emergència Climàtica.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre compliment de Moció sobre el pagament de tributs locals i altres deutes mitjançant Bizum o equivalent.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 - Contestada
0030 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'impacte de la creixent inflació en les arques municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 -
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre personació de l'Ajuntament en el "Cas Assut".
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre bonficaciones en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a la instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar i per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, respectivament.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recurs de cassació contra sentència en matèria de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació i reclamacions per l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 -
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació per la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 -
0036 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre subvencions del IDAE.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre transferències de capital de Comunitats Autònomes.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de l'Impost sobre Béns immobles (IBI) de naturalesa urbana.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 -
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de l'Impost sobre Béns immobles (IBI) de característiques especials.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 -
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de l'Impost sobre Béns immobles (IBI) comercial, industrial, oci/hostaleria, espectacles i oficines.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 -
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de la taxa d'entrada de vehicles.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 -
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de la taxa per aprofitament del domini públic local mitjançant caixers automàtics.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 -
0045 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de la taxa per la prestació de serveis de mercats i taxes aplicables a mercats extraordinaris, mercats ambulants, rastres i qualsevol altre tipus de venda no sedentària, respectivament.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 -
0046 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de la taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 -
0047 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la Guia de Comerços Emblemàtics.
Expediente: O-89CIU-2022-000194-00 - Contestada
0048 - Pregunta que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Ciutadans, sobre targetes de crèdit corporatives.
Expediente: O-89CIU-2022-000205-00 - Contestada
0049 - Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Ciutadans, sobre el Sidi Saler i el recurs contenciós administratiu núm. 175/2022, del qual coneix el Jutjat contenciós administratiu número 8 de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000205-00 - Contestada
0050 - Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Ciutadans, sobre impugnacions del PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2022-000205-00 - Contestada
0051 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre robatoris en els camps dels Pobles del terme municipal i la guarderia rural.
Expediente: O-89CIU-2022-000207-00 - Contestada
0052 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre aparcament per a autocaravanes.
Expediente: O-89CIU-2022-000207-00 - Contestada
0053 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre polítiques d'ocupació de contractació directa.
Expediente: O-89CIU-2022-000207-00 - Contestada
0054 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre senyalització específica SISTHO en l'A7, de la Llotja, Patrimoni de Mundial de la UNESCO.
Expediente: O-89CIU-2022-000207-00 - Contestada
0055 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre projecte de mesurament per als vianants dels eixos comercials del centre de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000207-00 - Contestada
0056 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre connectivitat aèria.
Expediente: O-89CIU-2022-000207-00 - Contestada
0056 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0057 - OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA.- Aprovar provisionalment la sisena modificació de crèdits extraordinaris i suplements, finançats amb la incorporació del Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals de l'exercici 2021.
Expediente: E-70002-2022-000518-00 - Aprovat
0058 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.-Substitució de vocal del Grup Municipal Socialista en la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, i nomenament de vicepresident segon.
Expediente: E-00400-2022-000004-00 - Aprovat
0059 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Donar compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2022.
Expediente: E-04302-2022-000005-00 - Quedar assabentat
0060 - SERVEI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar provisionalment la 7a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000014-00 - Aprovat