S'està cercant, espereu....

2022-09-26 - València

Vés enrere 2022-09-26

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
26-09-2022
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
26 09 2022 COMISSIÓ HISENDA SETEMBRE

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de juliol de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat a regidora per a exercir com a professora associada en la Universitat Internacional de València.
Expediente: E-00401-2022-000068-00 - Aprovat
0003 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa aprovar la modificació del règim de sessions del Ple i de les Comissions dels mesos d'octubre, novembre i desembre 2022.
Expediente: E-00401-2022-000070-00 - Aprovat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Donar compte de la memòria municipal anual.
Expediente: E-00401-2022-000001-00 - Quedar assabentat
0005 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte de l'Informe de l'Interventor General relatiu al compliment del principi d'estabilitat per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, enumerades en l'article 2.2 de la Llei orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, corresponent a l'exercici 2021.
Expediente: E-00407-2022-000003-00 - Quedar assabentat
0006 - DELEGACIÓ D'HISENDA, INFORMACIÓ I DEFENSA DE LA CIUTADANIA.- Donar compte de les respostes pendents de la Comissió d'Hisenda de data 25 de juliol de 2022.
Expediente: E-C1904-2022-000008-00 - Quedar assabentat
0007 - GABINET D'ALCALDIA.- Aprovar el Marc Estratègic, el Pla d'Acció Local i el Sistema de Governança de l'Estratègia Urbana València 2030.
Expediente: E-00201-2022-000061-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0008 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre suport a les famílies nombroses.
Expediente: O-89POP-2022-000094-00 - Rebutjat
0009 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre mesures enfront de la inflació.
Expediente: O-89POP-2022-000094-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el futur ús de l'edifici de l'antiga Delegació d'Hisenda.
Expediente: O-89CIU-2022-000237-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0011 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo de tresoreria
Expediente: O-89POP-2022-000094-00 - Contestada
0012 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2022-000094-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la recaptació d'impostos.
Expediente: O-89POP-2022-000094-00 - Contestada
0014 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre recaptació de la O.R.A.
Expediente: O-89POP-2022-000094-00 - Contestada
0015 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la "Biennal del Pensament".
Expediente: O-89POP-2022-000094-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Expediente: O-89POP-2022-000094-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89CIU-2022-000226-00 - Contestada
0018 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el pagament del bo menjador escolar de la convocatòria 21-22.
Expediente: O-89CIU-2022-000226-00 - Contestada
0019 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.
Expediente: O-89CIU-2022-000226-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0019 - DESPATX EXTRAORDINARI
0020 - SERVEI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar provisionalment la 8a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000018-00 - Aprovat
0021 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 6na. Relació d'Expedients de Reconeixements Extrajudicials de Crèdits i Obligacions 2022.
Expediente: E-05501-2022-000017-00 - Aprovat