S'està cercant, espereu....

2022-10-24 - València

Vés enrere 2022-10-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
24-10-2022
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
24 10 2022 COMISSIÓ HISENDA OCTUBRE

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Modificar el calendari de sessions de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, dels mesos de novembre i desembre de 2022.
Expediente: E-00400-2022-000005-00 - Aprovat
0003 - TRESORER.- Donar compte de l'informe del 3er. trimestre de 2022 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2022-000016-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVEI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Quedar assabentat de l'acord de la Junta de Govern de l'EMSHI relatiu a l'aprovació de l'Ajust del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2022 - 2026.
Expediente: E-02701-2021-000312-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2022-000011-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de la ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2022-000012-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de mercats.
Expediente: E-H4969-2022-000014-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovar la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i de l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2022-000015-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0009 - Moció que presenten la Sra. María José Catalá Verdet i el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre línia d'ajudes a la formació en matèria d'artesania.
Expediente: O-89POP-2022-000101-00 - Rebutjat
0010 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la declaració de les Festes de Patraix com a Festa d'Interés Turístic Local.
Expediente: O-89CIU-2022-000261-00 - Rebutjat
0011 - Moció que presenta el Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Vox, sobre el Conveni d'Autogestió del Mercat Central.
Expediente: O-89VOX-2022-000057-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0012 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo de tresorería.
Expediente: O-89POP-2022-000101-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2022-000101-00 - Contestada
0014 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la recaptació de l'Impost sobre Béns immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2022-000101-00 - Contestada
0015 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grupo Popular, sobre recaptació O.R.A.
Expediente: O-89POP-2022-000101-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Expediente: O-89POP-2022-000101-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Impost d'Activitats Económiques.
Expediente: O-89POP-2022-000101-00 - Contestada
0018 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Béns immobles.(IBI).
Expediente: O-89CIU-2022-000252-00 - Contestada
0019 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació en concepte de plusvàlues.
Expediente: O-89CIU-2022-000252-00 - Contestada
0020 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorializades.
Expediente: O-89CIU-2022-000252-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Vox, sobre VLC Startup Market.
Expediente: O-89VOX-2022-000057-00 - Contestada
0021 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0022 - SERVEI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar provisionalment la 9a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000019-00 - Aprovat
0023 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Donar compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de la tresoreria a 30 de setembre de 2022.
Expediente: E-04302-2022-000008-00 - Quedar assabentat