S'està cercant, espereu....

2022-11-14 - València

Vés enrere 2022-11-14

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
14-11-2022
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
14 11 2022 COMISSIÓ HISENDA NOVEMBRE

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 24 d'octubre de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0002 - Moció que presenten les Sras. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre contractes menors.
Expediente: O-89POP-2022-000108-00 - Rebutjat
0003 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'una edició extraordinària del bo comerç per a Nadal.
Expediente: O-89CIU-2022-000288-00 - Rebutjat
0004 - Moció que presenten el Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de terrasses per a la campanya nadalenca.
Expediente: O-89CIU-2022-000288-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0005 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2022-000108-00 - Contestada
0006 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre Inversions Territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2022-000108-00 - Contestada
0007 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre recaptació O.R.A.
Expediente: O-89POP-2022-000108-00 - Contestada
0008 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre recaptació zona verda i zona taronja.
Expediente: O-89POP-2022-000108-00 - Contestada
0009 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre IAE.
Expediente: O-89POP-2022-000108-00 - Contestada
0010 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la recaptació de l'IBI.
Expediente: O-89POP-2022-000108-00 - Contestada
0011 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre dades de bonificació de l'IBI a famílies nombroses.
Expediente: O-89CIU-2022-000277-00 - Contestada
0012 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre compliment moció sobre pagament de tributs locals i altres deutes mitjançant Bizum o equivalent.
Expediente: O-89CIU-2022-000277-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre dades del saldo del compte de Tresoreria.
Expediente: O-89CIU-2022-000277-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0013 - DESPATX EXTRAORDINARI
0014 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Aprovar el projecte del marc pressupostari plurianual per als exercicis 2023-2025, límit de gasto i fons de contingència.
Expediente: E-04302-2022-000010-00 - Aprovat
0015 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar inicialment el pressupost general i consolidat de la Corporació per a l'exercici 2023.
Expediente: E-05501-2022-000021-00 - Aprovat
0016 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte de l'Informe de l'Interventor General Municipal sobre avaluació del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa pels Pressupostos Inicials 2023 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empreses dependents municipals.
Expediente: E-00407-2022-000004-00 - Quedar assabentat