S'està cercant, espereu....

2022-12-19 - València

Vés enrere 2022-12-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
19-12-2022
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
19 12 2022 COMISSIÓ HISENDA DESEMBRE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 14 de novembre de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Donar compte de l'informe d'avaluació normativa 2022.
Expediente: E-00401-2022-000063-00 - Quedar assabentat
0003 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa aprovar el Pla Normatiu de l'Ajuntament de València per a l'any 2023.
Expediente: E-00401-2022-000074-00 - Aprovat
0004 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENCIÓ GENERAL.- Donar compte del Pla Anual de Control Financer (PACF) per a l'exercici 2023, així com de l'actualització del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00409-2022-000013-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 7na. Relació d'Expedients de Reconeixements Extrajudicials de Crèdits i Obligacions 2022.
Expediente: E-05501-2022-000020-00 - Aprovat
0006 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Resolució de les reclamacions presentades al Pressupost inicial de 2023, i aprovació definitiva del Pressupost Municipal i Plantilla de Personal 2023.
Expediente: E-05501-2022-000021-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.- Tarifes EMT 2023.
Expediente: E-01801-2022-011226-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0008 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ajudes en matèria de comerç, consum i artesania.
Expediente: O-89POP-2022-000126-00 - Rebutjat
0009 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre habilitar un nou lloc de venda de flors al carrer Palafox per a millorar les condicions de l'actual.
Expediente: O-89CIU-2022-000291-00 - Rebutjat
0010 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre revertir el pla especial d'Hondures.
Expediente: O-89CIU-2022-000291-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0011 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU).
Expediente: O-89POP-2022-000126-00 - Contestada
0012 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo de tresorería.
Expediente: O-89POP-2022-000126-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre inversions territorializades.
Expediente: O-89POP-2022-000126-00 - Contestada
0014 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000126-00 - Contestada
0015 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU).
Expediente: O-89POP-2022-000126-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la recaptació O.R.A..
Expediente: O-89POP-2022-000126-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: O-89CIU-2022-000311-00 - Contestada
0018 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89CIU-2022-000311-00 - Contestada
0019 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades 2023.
Expediente: O-89CIU-2022-000311-00 - Contestada
0019 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0020 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Cofinançament per l'Ajuntament de València del projecte Rehabilitació edifici Oficina de Pla Cabanyal-Canyamelar, carrer Empar Guillem, 4.
Expediente: E-03201-2016-000056-00 - Aprovat
0021 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENCIÓ GENERAL.- Donar compte dels informes anuals d'Intervenció General de les actuacions de control financier permanent en matèria de despeses, d'ingressos i d'auditories del Sector Públic Local de l'exercici 2021 (Pla Anual de Control Financier 2022).
Expediente: E-00409-2021-000012-00 - Quedar assabentat