S'està cercant, espereu....

2023-01-18 - València

Vés enrere 2023-01-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
18-01-2023
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 18 DE ENERO DE 2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 14 de desembre de 2022.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0002 - Moció subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'desestimar i cessar tots el nomenaments en llocs de prefactures de secció i de servei ocupats per personal d'altres administracions quan concòrreguen o hagen concorregut al procés emprats municipals amb idèntica categoria i provada professionalitat, formació i capacitat".
Expediente: O-89POP-2022-000127-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0003 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions ORA".
Expediente: O-89POP-2022-000127-00 - Contestada
0004 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions APR".
Expediente: O-89POP-2022-000127-00 - Contestada
0005 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions ORA de 14 a 16 h. i de 20 a 21 h.".
Expediente: O-89POP-2022-000127-00 - Contestada
0006 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'índex d'absentisme".
Expediente: O-89CIU-2023-000003-00 - Contestada
0007 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'despeses de l'exercici pressupostari 2022 abonats o en tràmit amb càrrec al Capítol I 2023".
Expediente: O-89POP-2022-000127-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'calendarització processos selectius ofertes d'ocupació pública 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022".
Expediente: O-89POP-2022-000127-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'número de personal funcionari interí, millorat d'ocupació i laboral indefinit no fix, del total de la plantilla ocupada a data 5 de gener de 2023".
Expediente: O-89POP-2022-000127-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'conceptes de nòmina pendents de PLV i Bombers".
Expediente: O-89CIU-2023-000003-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'personal del Servei de Benestar Social i integració".
Expediente: O-89VOX-2023-000001-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'recursos per a la seguretat digital".
Expediente: O-89VOX-2023-000001-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'recursos humans per als centres municipals de serveis socials en compliment de la Llei 3/2019".
Expediente: O-89VOX-2023-000001-00 - Contestada
0013 - PRECS I PREGUNTES.-
DESPATX EXTRAORDINARI.-
0014 - Proposa donar compte al Ple de l'informe definitiu de l'auditoria emesa per la Sindicatura de Comptes respecte al seguiment de les recomanacions realitzades en l'informe d'auditoria dels controls bàsics de Ciberseguretat de l'Ajuntament de València de l'any 2019 (situació a 31 de desembre de 2021).
Expediente: E-00801-2022-000388-00 - Quedar assabentat