S'està cercant, espereu....

2023-01-23 - València

Vés enrere 2023-01-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
23-01-2023
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
23 01 2023 COMISSIÓ HISENDA GENER

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 19 de desembre de 2022.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València (art. 70).
Expediente: E-00401-2022-000105-00 - Aprovat
0003 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Donar compte de l'informe del Tribunal de Comptes de la "Fiscalització dels costos i rendiments dels serveis inclosos en els comptes generals dels ajuntaments de més de 50.000 habitants corresponent a l'exercici 2020".
Expediente: E-04302-2022-000007-00 - Quedar assabentat
0004 - TRESORER.- Donar compte de l'informe del 4t. trimestre de 2022 sobre compliment de términis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2022-000021-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Cofinanciació per l'Ajuntament de València del projecte Centre Cultural Casa del Rellotger 1ª fase de rehabilitació, consolidació Rellotger i construcció d'edificació de nova planta de l'illa delimitada pels carrers dels Brodadors, pujada del Toledà i del Micalet.
Expediente: E-03201-2019-000070-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Aprovar el Pla d'Inversions en el Servici municipal d'Abastiment d'Aigua Potable per a l'exercici 2023, i quedar assabentat de l'Acord de l'Assemblea de l'EMSHI relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2023-2027.
Expediente: E-02701-2022-000499-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Ratificar els acords del Consell d'Administració d'EMIVASA, adoptats en la sessió celebrada el 2 de desembre de 2022 i, en conseqüència, mantindre la quantia de les tarifes establides en l'Annex de la vigent Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici municipal d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes.
Expediente: E-02701-2022-000680-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0008 - Moció que presenten la Sra. María José Catalá Verdet i el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre obres en el mercat de Rojas Clemente.
Expediente: O-89POP-2022-000132-00 - Rebutjat
0009 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el desmantellament de l'Àgora situada en la Plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2023-000016-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0010 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo de Tresoreria
Expediente: O-89POP-2022-000132-00 - Contestada
0011 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2022-000132-00 - Contestada
0012 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre reclamacions fiscals.
Expediente: O-89POP-2022-000132-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre recaptació de la O.R.A.
Expediente: O-89POP-2022-000132-00 - Contestada
0014 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre recaptació obtinguda per impostos directes, indirectes i taxes municipals en 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000132-00 - Contestada
0015 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre turisme.
Expediente: O-89POP-2022-000132-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89CIU-2023-000009-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades 2023.
Expediente: O-89CIU-2023-000009-00 - Contestada
0018 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de pàrquing d'autocaravanes.
Expediente: O-89CIU-2023-000009-00 - Contestada
0018 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0019 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar provisionalment la 1a. modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2023.
Expediente: E-05501-2023-000001-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovació provisional de la modificación de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2022-000017-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-H4969-2022-000018-00 - Aprovat