S'està cercant, espereu....

2023-02-15 - València

Vés enrere 2023-02-15

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
15-02-2023
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 15 DE FEBRERO DE 2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 18 de gener de 2023.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PATRIMONI-INVENTARI.-
0002 - Proposa donar compte, a l' Ajuntament Ple, de l'acord aprovat per la Junta de Govern Local el dia 29 de desembre de 2022, relatiu a la aprovació de la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2021.
Expediente: E-05303-2022-000001-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0003 - Moció subscrita per la Sr. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "posada en marxa aplicació web per a consultar la fulla de personal".
Expediente: O-89POP-2023-000012-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - Moció subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "deixar sense efectes l'expedient de nomenament a persona concreta en nova prefectura de secció de la banda i obrir un procés de pública concurrència entre els empleats de la banda municipal que reunisquen els requisits del perfil del citat lloc".
Expediente: O-89POP-2023-000012-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0005 - Pregunta subscrita pel Sr. Fernando Giner Grima i el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'obres de manteniment en els centres educatius de València".
Expediente: O-89CIU-2023-000023-00 - Contestada
0006 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions per control d'alcoholèmia".
Expediente: O-89POP-2023-000012-00 - Contestada
0007 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions per excés de velocitat"
Expediente: O-89POP-2023-000012-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions ORA de 14.00 h. a 16.00 h., i de 20.00 h. a 21.00 h.".
Expediente: O-89POP-2023-000012-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita pel Sr. Narcís Estellés Escorihuela i el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'desallotjaments d'immobles ocupats de titularitat municipal".
Expediente: O-89CIU-2023-000023-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita pel Sr. Rafael Pardo Gabaldón i el Sr. Javier Copoví Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'subrogació del personal que presta el servei del programa d'intervenció familiar".
Expediente: O-89CIU-2023-000023-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'efectius del departament de bombers"
Expediente: O-89VOX-2023-000006-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'efectius de Policia Local".
Expediente: O-89VOX-2023-000006-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'efectius de la policia local en segona activitat".
Expediente: O-89VOX-2023-000006-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Import total de les obligacions reconegudes del Capítol de personal pressupost municipal del 2022".
Expediente: O-89POP-2023-000012-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'despeses de l'exercici pressupostari 2022 pendents d'abonament i amb càrrec al Capítol I 2023".
Expediente: O-89POP-2023-000012-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'plantilla ocupada i referenciada"
Expediente: O-89POP-2023-000012-00 - Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI.-
0017 - Proposa estimar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada d'empleat de la Universitat Popular.
Expediente: E-70008-2023-000049-00 - Aprovat
MOCIONS URGENTS.-
0018 - Moció subscrita pel Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre "cessió d'un local municipal a l'Associació Soci Cultural Hispà-Síria".
Rebutjada l'urgència
PRECS I PREGUNTES.-