S'està cercant, espereu....

2023-02-20 - València

Vés enrere 2023-02-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
20-02-2023
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
20 02 2023 COMISSIÓ HISENDA FEBRER

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 23 de enero de 2023.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la liquidació definitiva de societats i assumpció individualitzada d'actius.
Expediente: E-02902-2021-003897-00 - Aprovat
0003 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 1na. Relació d'Expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2023.
Expediente: E-05501-2023-000004-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre suport a esdeveniments tecnològics.
Expediente: O-89POP-2023-000017-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - Moció que presenten el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Ciutadans, sobre declaració de Festes com a Bé d'Interés Turístic Local.
Expediente: O-89CIU-2023-000039-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0006 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo de tresoreria.
Expediente: O-89POP-2023-000017-00 - Contestada
0007 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades 2023.
Expediente: O-89POP-2023-000017-00 - Contestada
0008 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre reclamacions fiscals.
Expediente: O-89POP-2023-000017-00 - Contestada
0009 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre recaptació de l'Impost sobre Béns immobles (IBI) en 2022.
Expediente: O-89POP-2023-000017-00 - Contestada
0010 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grupo Popular, sobre turisme.
Expediente: O-89POP-2023-000017-00 - Contestada
0011 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la recaptació obtinguda per la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: O-89POP-2023-000017-00 - Contestada
0012 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la Taxa per a l'ocupació del domini públic per part de l'Àgora situada en la Plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2023-000031-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre bonificacions fiscals a famílies nombroses.
Expediente: O-89CIU-2023-000031-00 - Contestada
0014 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre bonificacions fiscals per aprofitament de l'energia solar.
Expediente: O-89CIU-2023-000031-00 - Contestada
0015 - Pregunta que presenta el Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Vox, sobre autoliquidació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
Expediente: O-89VOX-2023-000009-00 - Contestada
0015 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0016 - SERVICI D'INNOVACIÓ.- Aprovar com a patró la fusió entre la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats, Fundació Premis Rei Jaume I i la Fundació José Pastor Fuertes.
Expediente: E-00202-2023-000001-00 - Aprovat
0017 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del Jutjat contenciós administratiu núm. 9, desestimatòria del recurs P. O. 462/2017, interposat per URBEM S.A. contra Acord Plenari que va declarar la caducitat del PAI SUP T-4 Benimaclet; tenint en compte que per Sentència del TSJ s'ha desestimat l'apel·lació, i que per Provisió del Tribunal Suprem s'ha inadmés la cassació, amb imposició de costes al recurrent en totes les instàncies.
Expediente: E-00501-2019-000158-00 - Quedar assabentat
0018 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del Jutjat contenciós administratiu núm. 4, desestimatòria del recurs P. O. 70/2019, interposat per URBANITZADORA XEREA S.L., contra acords plenaris relatius al PAI per al desenvolupament de la UE 1, del PEPRI del Barri de la Seu-Xerea; tenint en compte que el TSJ ha desestimat l'apel·lació i, el Tribunal Suprem i la Sala Especial Cassacions del TSJ han inadmés, respectivament, el recurs de cassació estatal i autonòmic, amb imposició de costes en tots dos recursos.
Expediente: E-00501-2023-000055-00 - Quedar assabentat
0019 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar provisionalment la 2a. modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2023.
Expediente: E-05501-2023-000005-00 - Aprovat