S'està cercant, espereu....

2023-03-27 - València

Vés enrere 2023-03-27

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
27-03-2023
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
27 03 2023 COMISSIÓ HISENDA MARÇ

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 20 de febrer de 2023.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Modificar el calendari de sessions de la Comissió Informativa d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors i Ocupació, del mes d'abril de 2023.
Expediente: E-00400-2023-000006-00 - Aprovat
0003 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte de l'Informe de l'Interventor General Municipal relatiu a l'avaluació del compliment dels principis d'Estabilitat Pressupostària, Sostenibilitat Financera i Regla de Despesa per l'Ajuntament de València i el seu sector d'organismes i entitats dependents classificats com a administracions públiques, en l'exercici 2022.
Expediente: E-00407-2023-000001-00 - Quedar assabentat
0004 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENCIÓ GENERAL.- Donar compte de l'informe anual de l'Interventor General Municipal de les resolucions i acords adoptats pel President de l'Entitat Local i pel Ple de la Corporació contraris a les objeccions formulades, de les omissions del tràmit de fiscalització prèvia i del resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com dels resultats obtinguts del control dels comptes justificatius de les ordres de pagament a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a l'exercici 2022.
Expediente: E-00409-2023-000001-00 - Quedar assabentat
0005 - OFICINA COORDINADORA DE SUBVENCIONS.- Donar compte de l'informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, de subvencions concedides per raó de la COVID-19.
Expediente: E-00820-2023-000002-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 2na. Relació d'Expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2023.
Expediente: E-05501-2023-000010-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0007 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre mesures de suport a les families i autònoms.
Expediente: O-89POP-2023-000025-00 - Rebutjat
0008 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre ubicació d'àrees de serveis i pàrquings per a pernocta d'autocaravanes i furgonetes camper.
Expediente: O-89CIU-2023-000064-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0009 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo de tresoreria.
Expediente: O-89POP-2023-000025-00 - Contestada
0010 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2023-000025-00 - Contestada
0011 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana - IVTNU.
Expediente: O-89POP-2023-000025-00 - Contestada
0012 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Pla de Sostenibilitat Turística 2022-2024.
Expediente: O-89POP-2023-000025-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Béns immobles-IBI.
Expediente: O-89POP-2023-000025-00 - Contestada
0014 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques-IAE.
Expediente: O-89POP-2023-000025-00 - Contestada
0015 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la capitalitat mundial del disseny.
Expediente: O-89CIU-2023-000054-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup ciutadans, sobre accions de promoció turística falles 2023.
Expediente: O-89CIU-2023-000054-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la sobre la falta de zona de magatzematge per als venedors del mercat de Jesús.
Expediente: O-89CIU-2023-000054-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0017 - DESPATX EXTRAORDINARI
0018 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Inadmetre al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns immobles.
Expediente: E-H4969-2022-000017-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Expediente: E-H4969-2022-000018-00 - Aprovat
0020 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar provisionalment la 3a. modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2023.
Expediente: E-05501-2023-000014-00 - Aprovat
0021 - Moció d'urgència que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de mercat de venda no sedentària en el mercat de Colón.
Aprovada proposta alternativa