S'està cercant, espereu....

2023-04-20 - València

Vés enrere 2023-04-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
20-04-2023
Hora:
11:45
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM.ECOLOGÍA URB,EMER.CLI DE 20-4-2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 de març de 2023.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA D'ÀREA II. No celebració de la sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica del mes de maig de 2023.
Expediente: O-56194-2023-000001-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICIO DE JARDINERÍA SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla Verd i de la Biodiversitat de la ciutat de València.
Expediente: E-04001-2023-000342-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar la tala d'un exemplar de Palmera Canària monumental (Phoenix Canariensis), amb número d'inventari 46320/344, de propietat municipal, situada en la Gran Via Marques del Túria a l'altura del nº63.
Expediente: E-04001-2023-000261-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treball ZAS (abril)
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0006 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Poda de l'arbratge".
Expediente: O-89POP-2023-000029-00 - Rebutjat
0007 - Moció que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa als "Treballs de neteja en el bosc de la Devesa".
Expediente: O-89POP-2023-000029-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0008 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Platges".
Expediente: O-89POP-2023-000029-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Millora de la capacitat hidràulica dels canals de desguàs de l'Albufera".
Expediente: O-89POP-2023-000029-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives als "Estudis sobre les mesures de protecció de la Devesa enfront d'incendis".
Expediente: O-89POP-2023-000029-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Pla Verd i de la Biodiversitat Urbana".
Expediente: O-89POP-2023-000029-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Pont de les Flors".
Expediente: O-89POP-2023-000029-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa al "Foment de Biodiversitat Urbana".
Expediente: O-89POP-2023-000029-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Balanç de la gestió de la delegació de Benestar Animal durant aquests huit anys".
Expediente: O-89CIU-2023-000068-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Resultats d'anàlisis de qualitat de l'aigua de bany".
Expediente: O-89CIU-2023-000068-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Escocells buits".
Expediente: O-89CIU-2023-000068-00 - Contestada
0017 - PRECS I PREGUNTES. Prec formulat pel Sr. President, agraint el bon funcionament d'aquesta comissió.
Quedar assabentat
0018 - SECRETARIA D'ÀREA II. Aprovació, si és el cas, de l'acta d'esta Sessió.
Aprovat