S'està cercant, espereu....

2023-04-21 - València

Vés enrere 2023-04-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
21-04-2023
Hora:
10:00
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 21 DE ABRIL DE 2023.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 27 de març de 2023.
Aprovat
0002 - Dona compte de la no celebració de la sessió ordinària Comissió Informativa de Desenvolupament i Renovació Urbana, Habitatge i Mobilitat del mes de maig de 2023.
Expediente: E-00406-2023-000006-00 - Quedar assabentat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Dona compte de l'informe de fiscalització de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, corresponent a l'exercici 2021, emés per la Sindicatura de *Comptes de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03001-2023-000083-00 - Quedar assabentat
0004 - Proposa inadmetre a tràmit el recurs de reposició interposat pel representant legal de Sra. Mónica Baixauli Bonet contra l'Acord plenari de 31/10/2022 pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual en l'àmbit del PRI PN1 de la Unitat d'Execució núm. 1 de Massarrojos.
Expediente: E-03001-2020-000072-00 - Aprovat
0005 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la incorporació de la fitxa de protecció BRL Depòsit d'Aigua situat al costat del Pont de les Flors.
Expediente: E-03001-2022-000272-00 - Aprovat
0006 - Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU per a canvi d'ús de la parcel·la dotacional GIS-5 en l'Av. del Port núm. 269.
Expediente: E-03001-2021-000111-00 - Aprovat
0007 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del PGOU "renaturalització de l'av. Ausias March" de València.
Expediente: E-03001-2022-000389-00 - Aprovat
0008 - Proposa aprovar provisionalment el Pla de Reforma Interior "Ramón Porta Carrasco".
Expediente: E-03001-2019-000295-00 - Aprovat
0009 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU "parcel·la en carrer Il·lusió".
Expediente: E-03001-2022-000440-00 - Aprovat
0010 - Proposa prestar la conformitat de l'Ajuntament de València a l'esborrany d'acord transaccional referit a procediments judicials seguits en la Secció Primera de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03001-2017-000142-00 - Aprovat
0011 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del Pla d'Actuació Territorial Estratègica (ATE) 'València C.F' en els àmbits estratègics de qualificació urbana Zona A 'Antic Mestalla' i Zona B 'Corts Valencianes'.
Expediente: E-03001-2023-000036-00 - Aprovat
0012 - Proposa aprovar la moció subscrita per la Primera Tinenta d'Alcalde i Vicealcaldessa, titular de l'Àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana i Habitatge, de 18/04/23, que estableix els criteris generals que han de ser aplicable a les futures modificacions de planejament en els àmbits dels Plans de Reforma Interior A.4-1 Parc Central i A.5-1 Sant Marcelino.
Expediente: E-03001-2023-000122-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0013 - Proposa emetre dictamen favorable al document susceptible d'aprovació provisional del PRI per a l'illa delimitada pels carrers Maestro Aguilar-Poeta al Russafi-Francisco Sempere i plaça Baró de Corts incloent la plaça Peris, els carrers García i Argenteries i part del carrer dels Tomasos de València per a sol·licitar de la Direcció General de Cultura i Patrimoni l'informe previ i vinculant.
Expediente: E-03003-2020-000015-00 - Aprovat
0014 - Proposa alçar la suspensió del PAI-UE PRIM "Hierros Turia" (València/Xirivella).
Expediente: E-03001-2004-000114-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0015 - Proposa aprovar el PAI de la UE 2 de Seu-Xerea del PEP Ciutat Vella, en règim de gestió per les persones propietàries.
Expediente: E-03502-2021-000004-00 - Aprovat
0016 - Proposa la Modificació Puntual de les Normes Urbanístiques del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella, sobre ús terciari habitatge turístic.
Expediente: E-03502-2022-000052-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0017 - Sr. Estellés, sobre la caseta de materials situada entre els números 79 i 81 del carrer Quart, situada sobre sistema local de xarxa viària.
Expediente: O-89CIU-2023-000073-00 - Aprovada proposta alternativa
0018 - Sr. Mundina, sobre informació de les marquesines de l'EMT, SAU (Mig Propi).
Expediente: O-89POP-2023-000031-00 - Aprovada proposta alternativa
0019 - Sr. Estellés, sobre els edificis de la Casa Museu del Corpus.
Expediente: O-89CIU-2023-000073-00 - Rebutjat
0020 - Sr. Giner Corell, sobre publicar en la web municipal dades detallades de l'embós de llicències existents amb anterioritat al 17 de juny davant un previsible canvi d'un nou equip de govern.
Expediente: O-89POP-2023-000031-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0021 - Sr. Giner Corell, sobre llicències de primera ocupació de les sol·licituds de llicències d'obres de nova planta d'habitatges protegits registrats i tramitats en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació en els anys 2019 a 2022.
Expediente: O-89POP-2023-000031-00 - Contestada
0022 - Sr. Giner Corell, sobre nombre d'habitatges que han sol·licitat la inclusió en el Programa Reviure 2023.
Expediente: O-89POP-2023-000031-00 - Contestada
0023 - Sr. Giner Corell, sobre sol·licituds de demandes de lloguer social presentades en el Servici o en la Delegació d'Habitatges en el primer trimestre del 2023.
Expediente: O-89POP-2023-000031-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre mitjans humans i materials afectes al servei d'estacionament regulat en la via pública.
Expediente: O-89CIU-2023-000072-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre contraprestació abonada a l'adjudicatària del servei d'estacionament regulat en la via pública.
Expediente: O-89CIU-2023-000072-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre situació de la redacció de la documentació de la contracta de ponts, passarel·les i pontons.
Expediente: O-89CIU-2023-000072-00 - Contestada
0027 - Sr. Mundina, sobre les proves dels aspirants a conductors de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2023-000031-00 - Contestada
0028 - Sr. Mundina, sobre declaracions responsables i llicències d'activitat per a ús hoteler.
Expediente: O-89POP-2023-000031-00 - Contestada
0029 - Sr. Mundina, sobre nombre de places i propostes de sanció de l'ORA.
Expediente: O-89POP-2023-000031-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0030 - En el punt de precs i preguntes, el Sr. Estellés prega que se li facilite la informació sol·licitada sobre la Comissió de Seguiment de la Subestació de Patraix.
Quedar assabentat
0031 - Aprovació de l'acta de la present sessió.
Aprovat