S'està cercant, espereu....

2023-04-21 - València

Vés enrere 2023-04-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
21-04-2023
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
21 04 2023 COMISSIÓ HISENDA ABRIL

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 de març de 2023.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - ALCALDIA.- Donar compte de l'informe resum de control intern de l'Ajuntament de València de l'exercici 2022.
Expediente: E-00201-2023-000061-00 - Quedar assabentat
0003 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Quedar assabentat de l'Acord Plenari de 30 de març de 2023, pel qual s'aprova que no se celebre la sessió plenària ordinària del mes de maig i, per tant, tampoc es reunirà la sessió ordinària de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, i aprovació de l'acta de la sessió de 21 d'abril.
Expediente: E-56191-2023-000004-00 - Aprovat
0004 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte de l'Informe de l'Interventor General relatiu al compliment del principi d'estabilitat per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, enumerades en l'article 2.2 de la Llei orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, corresponent a l'exercici 2022.
Expediente: E-00407-2023-000002-00 - Quedar assabentat
0005 - TRESORER.- Donar compte de l'informe del 1r trimestre de 2023 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2023-000009-00 - Quedar assabentat
0006 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Donar compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2023.
Expediente: E-04302-2023-000005-00 - Quedar assabentat
0007 - OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENCIÓ GENERAL.- Donar compte de l'informe de l'Interventor General sobre justificació de les aportacions efectuades als Grups Polítics Municipals amb càrrec al Pressupost Municipal de 2022.
Expediente: E-00409-2023-000002-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 3na. Relació d'Expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2023.
Expediente: E-05501-2023-000016-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0009 - Moció que presenten la Sra. María José Catalá Verdet i el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre suport als venedors de mercats.
Expediente: O-89POP-2023-000032-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre modificació del TRLRHL per a establir bonificacions fiscals en l'IBI per a persones amb discapacitat i famílies monoparentals, respectivament.
Expediente: O-89CIU-2023-000080-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre l'aprovació d'ajudes econòmiques directes de dirigida a tots els treballadors autònoms i Pimes de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2023-000083-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0012 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2023-000032-00 - Contestada
0013 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2023-000032-00 - Contestada
0014 - Pregunta que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Béns Immobles.
Expediente: O-89POP-2023-000032-00 - Contestada
0015 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles.
Expediente: O-89POP-2023-000032-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grupo Popular, sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Expediente: O-89POP-2023-000032-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la Taxa per Ús Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal·lacions, Edificis Municipals i Espais Públics.
Expediente: O-89POP-2023-000032-00 - Contestada
0018 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles residencial
Expediente: O-89CIU-2023-000075-00 - Contestada
0019 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles comercial, industrial, oci/hostaleria, espectacles i oficines.
Expediente: O-89CIU-2023-000075-00 - Contestada
0020 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.
Expediente: O-89CIU-2023-000075-00 - Contestada
0020 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0021 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Donar compte de la Sentència, del TSJ, desestimatòria –amb imposició de costes a la recurrent- del recurs P. O. 1/63/2020, interposat contra Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la GV, pel qual es va aprovar definitivament el PEP i Catàleg de Proteccions de Ciutat Vella, en el qual l'Ajuntament va comparéixer com a codemandat.
Expediente: E-00501-2023-000131-00 - Quedar assabentat
0022 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Aprovar provisionalment la 4a. modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2023.
Expediente: E-05501-2023-000015-00 - Aprovat