S'està cercant, espereu....

Intervenció General - València

Intervenció General

Any 2021

Informe anual de l'Interventor General sobre Avaluació del compliment de la normativa de morositat. Exercici 2021 (pdf 3.1 Mb)

Informe Resumen del Control Intern de l'Ajuntament de València exercici 2021 (pdf 5,8 Mb)

Informe Serv. Financer Principis Estabilitat Pressup., Sost.Financ., i R.Gasto, Ex.2021 (pdf 853 kb)

Informe Interventor General Principis Estab., Pressup., Sost.Financ., i R.Gasto, Ex.2021 (pdf 563 kb)

Model de Control Intern de la Intervenció General de l 'Ajuntament de València 2021 (pdf 421 kb)

Anex I. Relació d'Organismes, Ens, Consorcis y Societats Mercantils 2021 (pdf 3018 kb)

Anex II. Manuals de procediment 2021 (pdf 7821 kb) Anex III. Recursos Humans 2021 (pdf 13261 kb)

Informe IGAV Compliment Estabilitat - Pressupost Inicial (pdf 185 kb).Informe del Servici Financer sobre compliment estabilitat (pdf 387 kb).

Pla Anual de Control Financer 2021 (pdf 1185 kb)

Informe sobre el Compliment del Principi d'Estabilitat Pressupostària per part de les Societats i Entitats Dependents de l'Ajuntament de València, enumerades en l'art. 2.2 de la Llei Orgànica 2/2012, ex. 2021 (pdf 558 kb)Informe d'Avaluació de la Situació d'Equilibri Financer de les Societats i Ens Dependents de l'Ajuntament de València, enumerades en l'art. 2.2 de la Llei Orgànica 2/2012, ex. 2021 (pdf 850 kb)

Informes de Control Financer Permanent de Gastos de l'Ajuntament València-PACF 2021 (pdf 1.5 Mb)

Informes de Control Financer Permanent d'Ingressos de l'Ajuntament València-PACF 2021 (pdf  1.4 Mb)

Informes de Auditoria del Sector Públic Local de l'Ajuntament de València-PACF 2021 (pdf 2.9 Mb)

  1. Informe Control Intern i Proced. Circuits de Compres i Pagament a Proveïdors - AUMSA ex.2020 (pdf. 1.6 Mb)
  2. Informe Control Intern i Proced. Circuits de Compres i Pagament a Proveïdors - Mercavalencia ex. 2020 (pdf. 1.7 Mb)
  3. Informe Auditoria Integral OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals ex.2020 (pdf. 483 kb)
  4. Informe Auditoria de Comptes OAM Palau de la Música C. i Orq. de V. ex.2020 (pdf. 8.5 Mb)
  5. Informe Auditoria de Comptes OAM Consell Agrari ex.2020 (pdf. 6.4 Mb)
  6. Informe Auditoria de Comptes OAM Fundació Esportiva ex.2020 (pdf. 7 Mb)
  7. Informe Auditoria de Comptes OAM Universitat Popular ex.2020 (pdf. 4.2 Mb)
  8. Informe Auditoría de Comptes OAM Junta Central Fallera ex.2020 (pdf. 6.3 Mb)
  9. Informe Auditoria de Comptes OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria ex. 2020 (pdf. 1.5 Mb)