S'està cercant, espereu....

Intervenció General - València

Intervenció General 2022

Any 2022

Informe Intervenció General Estabilitat Societats i Entitats Depenents art. 2.2 Llei 2-2012 exercici 2022 (pdf 585 Kb)Informe Servici Financer Avaluació Societats i Entitats Depenents art. 2.2 Llei 2-2012 exercici 2022 (pdf 863 Kb)Informe Interventor General Principis Estabilitat Pressupuestària, Sostenibilitat Financera i Regla de Gasto exercici 2022 (pdf 556 Kb)Informe Servici Financer Principis Estabilitat Pressupuestària, Sostenibilitat Financera i Regla Gasto exercici 2022 (pdf 857 Kb)Informe Resum del Control Intern de l'Ajuntament  de València en desenvolupament de les  actuacions incloses en l'exercici 2022 (pdf 1.1 Mb)

Model de Control Intern de la Intervenció General de l 'Ajuntament de València 2022 (pdf 973 kb)

Anex I. Relació d'Organismes, Ens, Consorcis y Societats Mercantils 2022 (pdf 1.9 Mb)

Anex II. Manuals de procediment 2022 (pdf 7 Mb) Anex III. Recursos Humans 2022 (pdf 14.4 Mb)

Informe IGAV Compliment Estabilitat - Pressupost Inicial (pdf 566 kb).Informe del Servici Financer sobre compliment estabilitat (pdf 861 kb).

Pla Anual de Control Financer 2022 (pdf 1.8 Mb)Informes de Control Financer Permanent de Gastos de l'Ajuntament de València-PACF 2022  (pdf 5 Mb)Informes de Control Financer Permanent d'Ingressos de l'Ajuntament de València-PACF 2022 (pdf 2.2 Mb)Informes d'Auditoria del Sector Públic Local de l'Ajuntament de València-PACF 2022 (pdf 1.4 Mb)

1-Informe auditoria integral Fundació Las Naves-ex.2021

2-Informe auditoria compliment i operativa Fundació Visit Valencia de la C.V.-ex.2021

3-Informe auditoria de comptes Fundació Visit de la C.Valenciana-ex.2021

4-Informe auditoria de comptes EPEL Palacio de Congresos de V.-ex.2021


5-Informe auditoria de comptes OAM Palau de la Música  C. y Orq. de V.-ex.2021

6-Informe auditoria de comptes OAM Consell Agrari Mpal-ex.2021

7-Informe auditoria de comptes OAM Fundació Esportiva-ex.2021

8-Informe auditoria de comptes OAM Universitat Popular-ex.2021

9-Informe auditoria de comptes OAM Junta Central Fallera-ex.2021

10-Informe auditoria de comptes OAM Parcs  Jardins i Biod. Urbana-ex.2021