S'està cercant, espereu....

Intervenció General - València

Intervenció General

Any 2020

Informe anual de evaluación del cumplimiento de la normativa de morosidad. Ejercicio 2020 (pdf 2,7 Mb)

Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València 2020 (pdf 774 kb) Annex I. Relació d'Organismes, Ens, Consorcis i Societats Mercantils 2020 (pdf 3049 kb) Annex II. Manuals de procediment 2020 (pdf 7426 kb) Annex III. Recursos Humans 2020 (pdf 13080 kb)

Informe Serv.Financer compliment estabilitat - Pressupost 2020 liquidat (pdf 635 kb). Informe IGAV compliment estabilitat - Pressupost 2020 liquidat (pdf 52 kb).Informe IGAV Compliment Estabilitat - Pressupost Inicial (pdf 227 kb). Pla Anual de Control Financer 2020 (pdf 656 kb) Annex I. Mapa de Riscos (pdf 617kb)

Informes de control financer permanent del gasto (pdf 3188 kb).

Informes d'auditoria del sector públic local de l'Ajuntament (pdf 1478 kb).

Informes de control financer permanent d'ingresos (pdf 25999 kb).

Informe resum control intern 2020 (pdf 535 kb).

Informe IGAV sobre compliment estabilitat societats i entitats dependents de l'Ajuntament (pdf 161 kb).Informe del servici Financer sobre compliment estabilitat de societats i entitats dependents de l'Ajuntament (pdf 267 kb).