S'està cercant, espereu....

Intervenció General - València

Intervención General

Any 2019

Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València (Pdf. 202 Kb) Annex I. Relació d'Organismes, Ens, Consorcis i Societats Mercantils (Pdf. 803 Kb) Annex II. Manuals de procediment (Pdf. 2538 Kb) Annex III. Recursos Humans (Pdf. 12572 Kb)

Informe Serv.Financer compliment estabilitat - Pressupost 2019 liquidat (pdf 736 kb). Informe IGAV compliment estabilitat - Pressupost 2019 liquidat (pdf 199 kb). Informe IGAV Compliment Estabilitat - Pressupost Inicial (pdf 77 kb). Pla Anual de Control Financer 2019 (Pdf. 163 Kb) Annex I. Mapa de Riscos (Pdf. 75 Kb)

Informes de control financer permanent de la Despesa-PACF 2019 (pdf 8368 kb).Informes de control financer permanent de la Despesa-PACF 2019. 2n (pdf 11015 kb).Informes d'auditoria del Sector Públic Local-PACF 2019 (pdf 1155 kb).Informes d'auditoria del Sector Públic Local-PACF 2019 (2º) (pdf 177026 kb).Informe resum del Servei Fiscal Ingressos sobre els resultats del control intern-PACF 2019 (pdf 1346 kb).Annexos a l'informe del Servei Fiscal Ingressos sobre els resultats del control intern-PACF (Pdf. 16442 Kb)Informe resum del control intern-PACF (Pdf. 458 Kb).Informe IGAV sobre compliment estabilitat societats i entitats dependents de l'Ajuntament (pdf 204 kb).Informe del servici Financer sobre compliment estabilitat de societats i entitats dependents de l'Ajuntament (pdf 771 kb).

Informe anual d'avaluació del compliment de la normativa de morositat (pdf 2250 kb).