S'està cercant, espereu....

Intervenció General - València

Intervenció General

Any 2018

Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València (Pdf. 202 Kb) Annex I. Relació d'Organismes, Ens, Consorcis i Societats Mercantils (Pdf. 803 Kb) Annex II. Manuals de procediment (Pdf. 2538 Kb) Annex III. Recursos Humans (Pdf. 12572 Kb)

Informe IGAV Compliment Estabilitat - Pressupost inicial (pdf 983 kb). Informe Servici Financer Compliment Estabilitat - Pressupost liquidat (pdf 740 kb). Informe IGAV Compliment Estabilitat - Pressupost liquidat (pdf 70 kb). Informe IGAV Cumpliment Estabilitat - Soc. y Ent. dependents Ayto. (pdf 190 kb). Pla d'Actuació de la Intervenció General de l'Ajuntament de València 2018 (pdf 560 kb) Annex I al Pla d'Actuació de la Intervenció General de l'Ajuntament de València 2018 (pdf 56 kb) 1. Informe de Control Financer Permanent de la Despesa 2018 (Pdf. 5654 Kb) 2. Informe de 2018 d'Auditoria del Sector Públic Local (Pdf. 403 Kb) 3. Informe Servici Fiscal Ingressos (Pdf. 441 Kb) 3.1. Annex Anomalies en ingressos (Pdf. 23 Kb) 3.2. Annex. Quadros Resumen (Pdf. 68 Kb) 3.3. Annex. Control Financer de la gestió en Període Executiu de Cobrament (Pdf. 3568 Kb) 3.4. Annex. Quadre resum Control Financer Cànons (Pdf. 21 Kb) 3.5. Annex. Evolució Pendent de Cobrament i Recaptació (Pdf. 932 Kb)

Informe anual d'avaluació del compliment de la normativa de morositat (pdf 3190 kb).