Cooperació al Desenvolupament - València

Programa Cooperació al desenvolupament Ajuntament de València

L'Ajuntament de València a través de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració, articula l'impuls de les accions en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament a través de les modalitats d'Ajuda Oficial al Desenvolupament i instruments específics per a cadascuna d'elles.

Aquest impuls de la política municipal en matèria de cooperació al desenvolupament, es reforça amb la creació del Consell Municipal de Cooperació al novembre de 2016 i amb l'aprovació del Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2019-2022.

Des del Programa de Cooperació al Desenvolupament es desenvolupen actuacions dirigides a països del Sud, amb les modalitats de Cooperació Econòmica i Tècnica, Cooperació Municipalista i Acció Humanitària i Emergència.

D'altra banda, s'impulsen actuacions a la nostra ciutat en les modalitats d'Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global i en matèria de gestió de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament, en la qual s'inclouen accions de formació, rendició de comptes, planificació, estudis i accions de seguiment i avaluació.

INSTRUMENTS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA A TRAVÉS D'ONGD:

L'Ajuntament de València convoca subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per a finançar actuacions en matèria de Cooperació al Desenvolupament.
La cooperació al desenvolupament del municipi de València es focalitza en la promoció i defensa dels drets de les persones, principalment orientats cap a l'accés a serveis bàsics lligats a la qualitat de vida, tals com la salut, l'educació, l'aigua potable i el sanejament, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, etc.
El propi Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament determina que siga l'Enfocament Basat en Drets Humans (EBDH), el que oriente les polítiques de cooperació a l'efectiu compliment dels drets humans com a premissa indissociable del desenvolupament humà que abasta el respecte als drets civils, polítics, econòmics, socials, ambientals i culturals.
Per a això, tenint en compte aquest enfocament i la seua corresponent assignació de rols entre els seus titulars de drets, de responsabilitats i d'obligacions, l'objecte de la cooperació municipal és propiciar i promoure processos participatius de desenvolupament, on es transformen tant les condicions de vida com les relacions de poder i on les persones i les comunitats en les quals s'integren, es convertisquen en protagonistes del seu desenvolupament.

Objectius:

- La defensa dels drets humans i la promoció de la igualtat.
- El foment de la governabilitat democràtica, l'enfortiment dels Governs Locals i el suport a la participació de la societat civil.
- El reforç de les institucions públiques i del conjunt dels actors locals amb la finalitat d'assegurar la provisió de serveis socials bàsics per a la ciutadania (Educació, Salut, Aigua i sanejament).
- L'impuls a processos de desenvolupament econòmic i social endògens i sostenibles.
- La protecció i recuperació del medi ambient.
- La construcció de la pau i la prevenció de conflictes.

ACCIÓ HUMANITÀRIA:

Subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per a finançar actuacions en matèria d'acció humanitària, entenent-se per aquesta aquella que engloba diversos tipus d'intervencions destinades a salvar la vida i alleujar el sofriment de persones afectades per desastres, així com a protegir la seua dignitat humana i els seus drets en tals contextos, així com aquelles operacions prolongades per a persones refugiades i desplaçades internes.

Finalitat:

a) L'assistència a les poblacions afectades per crisis prolongades com a conseqüència de conflictes, guerres o catàstrofes naturals, així com les destinades a la prevenció d'aquestes situacions o de preparació davant elles.
b) Fer front als desplaçaments de la població (refugiada, desplaçada i/o repatriada) causats per catàstrofes naturals o per l'acció humana.
c) Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de zones urbanes afectades per catàstrofes d'origen natural, socio-natural o humana, amb especial atenció a les necessitats de les persones afectades per aquests motius i posant especial accent en la infància, com en col·lectius especialment vulnerables.
d) Donar suport a les accions civils de protecció per les víctimes de conflictes o circumstàncies excepcionals i de defensa dels Drets Humans.
e) Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús dels col·lectius de població més vulnerable en contextos de crisi humanitària i especialment de la infància, incrementant la seua resiliència i recuperació emocional.

Tot aquest conjunt d'actuacions humanitàries té com a denominador comú el tendir a l'establiment d'una convocatòria per al desenvolupament futur, reduint la vulnerabilitat i reforçant les capacitats locals, així com a la promoció dels drets humans i la construcció de la pau.

EDUCACIÓ PER Al DESENVOLUPAMENT I LA CIUTADANIA GLOBAL:

La Convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de València per a la realització de projectes de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global.
Des de la perspectiva de la solidaritat i la promoció del desenvolupament sostenible, les subvencions es destinen a fomentar la iniciativa de les ONGD per a construir una ciutadania crítica, global i conscient sobre les desigualtats mundials i la relació de poder entre els Països del Nord i del Sud.

Els projectes i activitats de sensibilització social i educació per al desenvolupament hauran d'estar dirigits a:

a) Fomentar una reflexió crítica sobre les causes de la desigualtat mundial i les seues conseqüències.
b) Promoure l'educació per a la pau, la solidaritat i el desenvolupament, generant valors i actituds de solidaritat i justícia que contribuïsquen a la transformació social.
c) Impulsar el comerç just i el consum responsable.
d) Promoure el respecte dels Drets Humans, incidint especialment en els drets polítics, socials i culturals i en la promoció dels drets individuals i col·lectius dels pobles.
e) Millorar la qualitat dels recursos pedagògics i materials educatius entorn de l'educació per al desenvolupament, mitjançant l'impuls de tallers i activitats que contribuïsquen a una millor percepció de la societat valenciana cap als països empobrits.
f) Difondre el contingut dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establits en l'Agenda 2030.
g) Impulsar iniciatives que contemplen el foment de l'equitat de gènere, la dimensió intercultural, els drets humans, la sostenibilitat ambiental, la participació democràtica i l'enfortiment del teixit social.
h) Fomentar el voluntariat i la participació de la societat valenciana com a agents d'educació per al desenvolupament.i) Enfortir el teixit social al voltant de l'ONGD promovent aliances i sinergies socials.
j) Desenvolupar iniciatives i propostes de caràcter innovador en l'àmbit de la sensibilització i l'educació per al desenvolupament.
k) Fomentar el treball en xarxa en l'àmbit de l'Educació per al Desenvolupament entre les ONGD i altres actors del municipi de València.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

SERVEI DE COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ
C/ POU s/n 46003 VALÈNCIA
Tel. 96 208 7449/2471
E-mail: programacooperacio@valencia.es

Informació addicional