Educació per al Desenvolupament - València

Educació per al Desenvolupament

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració , concedix subvencions per a la realització de projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament, en règim de concurrència competitiva.

Des de la perspectiva de la solidaritat i la promoció del desenvolupament sostenible, les subvencions es destinen a fomentar la iniciativa de les ONGD com a via per a sensibilitzar a la societat valenciana sobre els problemes que afecten els països del Sud Global i la necessitat la cooperació.

Els projectes i activitats de sensibilització social i educació per al desenvolupament hauran d'estar dirigits a:

-Fomentar una reflexió crítica sobre les causes de la desigualtat mundial i les seues conseqüències.
-Promoure l'educació per a la pau, la solidaritat i el desenvolupament, generant valors i actituds de solidaritat i justícia que contribuïsquen a la transformació social.
-Promoció del comportament responsable, fomentant en la ciutadania valenciana actituds i comportaments responsables en consum, comerç just, finances ètiques i una cultura global de respecte a les persones i al medi ambient .
-Impulsar el comerç just i el consum responsable.
-Promoure el respecte dels Drets Humans, incidint especialment en els drets econòmics, socials i culturals i en la promoció dels drets individuals i col·lectius dels pobles.
-Millorar la qualitat dels recursos pedagògics i materials educatius entorn de l'educació per al desenvolupament, per mitjà de l'impuls de tallers i activitats que contribuïsquen a una millor percepció de la societat valenciana cap als països del Sud.
-Difondre el contingut dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establits en l'Agenda 2030.
-Impulsar iniciatives que contemplen el foment de l'equitat de gènere, la dimensió intercultural, els drets humans, la sostenibilitat ambiental, la participació democràtica i l'enfortiment del teixit social.
-Fomentar el voluntariat i la participació de la societat valenciana com a agents d'educació per al desenvolupament.
-Desenvolupar iniciatives i propostes de caràcter innovador en l'àmbit de la sensibilització i l'educació per al desenvolupament.
-Fomentar el treball en xarxa en l'àmbit d'EpD entre les ONGD del municipi de València.