Plans estratègics i legislació - València

Plans estratègics i legislació

Municipal

Pla Municipal de Cooperació Internacional per al desenvolupament (pdf 9682 kb). Estratègia d'Educació per al desenvolupament en l'àmbit no formal a la ciutat de València 2019-2022 (pdf 12719). Pla marc municipal d'immigració i interculturalitat 2019-2022 (pdf 9153). II Pla de Servicis Socials per a la Inclusió Social 2014-2017 (pdf 1558 kb).

Autonòmic

Llei 18/2017 de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament sostenible. Decret 24/2013, de 25 de gener, del Consell pel qual es regula el Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana i el seu òrgan consultiu Pla Director de Cooperació de la GVA 2017-2020. Llei 15/2008, de 5 de desembre, d'integració de les persones immigrants en la Comunitat Valenciana. DECRET 93/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana. DECRET 24/2013, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regula el Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana i el seu òrgan consultiu. DECRET 94/2018, de 20 de juliol, del Consell, de creació d'òrgans d'assessorament i participació en matèria d'objectius de desenvolupament sostenible.

Estatal

Normativa en matèria d'estrangeria:

Codi d'estrangeria

Normativa en matèria de Cooperació Internacional per al Desenvolupament:

Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament V Pla Director de la Cooperació Espanyola 2018-2021. RD 1403/2007, Estatuts de l'AECID. RD 22/2000, de 14 de gener, Comissió Interterritorial de Cooperació. RD 810/1999, 14 de maig, Coordinació Plans d'Acció Humanitària. RD 519/2006, de 28 d'abril, Estatut dels cooperants.

Europeu - Internacional

Informe dels Objectius Desenvolupament Sostenible de l'ONU. Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Convenció sobre l'estatut per als refugiats- Conveni de Ginebra Instrument d'adhesió d'Espanya a la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats